Довідник КАТОТТГ

Різноманітна хімічна продукція

Код:
38
Оційна назва:
Різноманітна хімічна продукція

Опис

Примітки:

1. Ця група не включає:

(a) окремі елементи або сполуки визначеного хімічного складу, за винятком:

(1) штучного графіту (товарна позиція 3801);

(2) інсектицидів, родентицидів, фунгіцидів, гербіцидів, інгібіторів пророщування та регуляторів росту рослин, дезінфекційних засобів та аналогічних продуктів, поданих у формах або упаковках, як зазначено у товарній позиції 3808;

(3) продукції, яку використовують як заряди для вогнегасників або готових вогнегасних гранат (товарна позиція 3813);

(4) сертифікованих еталонних матеріалів, зазначених у примітці 2 до цієї групи;

(5) товарів, зазначених у примітці 3 (a) або 3 (c) до цієї групи;

(b) суміші хімічних речовин із харчовими продуктами або іншими поживними речовинами, що використовуються у виготовленні продуктів харчування (переважно товарна позиція 2106);

(c) товари товарної позиції 2404;

(d) золу, шлак та залишки (включаючи шлам, крім шламу стічних вод), які містять метали, миш’як або їх суміші та відповідають вимогам примітки 3 (a) або 3 (b) до групи 26 (товарна позиція 2620);

(e) лікарські засоби (товарної позиції 3003 або 3004); або

(f) відпрацьовані каталізатори, які використовують для добування недорогоцінних металів або для виробництва хімічних сполук недорогоцінних металів (товарна позиція 2620), відпрацьовані каталізатори, що використовуються переважно для добування дорогоцінних металів (товарна позиція 7112), або каталізатори, які складаються з металів або сплавів металів, що подаються, наприклад, у вигляді тонкоподрібненого порошку або скелетних каталізаторів (розділи XIV або XV).

2. (A) У товарній позиції 3822 термін "сертифіковані еталонні матеріали" означає еталонні матеріали, що забезпечені сертифікатом, в якому зазначено показники властивостей сертифікованих матеріалів, методи, що використовуються для визначення цих показників, похибки вимірів кожної величини та придатні для аналітичних, калібрувальних або еталонних цілей.

(B) За винятком товарів групи 28 або 29 при класифікації сертифікованих еталонних матеріалів товарна позиція 3822 має перевагу перед будь-якою іншою товарною позицією УКТ ЗЕД.

3. До товарної позиції 3824 включаються такі товари, які не класифіковано в будь-якій іншій товарній позиції УКТ ЗЕД:

(a) штучно вирощені кристали (крім оптичних елементів) оксиду магнію або галогенідів лужних або лужноземельних металів із масою кожного кристала не менш як 2,5 г;

(b) сивушне масло; масло кісткового дьогтю;

(c) суміші для видалення чорнильних плям, подані в упаковках для роздрібної торгівлі;

(d) суміші для виправлення друкованих текстів, інші коректурні рідини і коректурні стрічки (крім зазначених у товарній позиції 9612), розфасовані в упаковки для роздрібної торгівлі; та

(e) керамічні піроелементи, плавкі (наприклад пірометричні конуси Зегера).

4. В УКТ ЗЕД термін "відходи міського господарства" означає побутові відходи з будинків, готелів, ресторанів, лікарень, крамниць, контор тощо, дорожнє та тротуарне сміття, а також відходи від будівництва та знесення будівель. Відходи міського господарства містять багато різноманітних матеріалів, таких як пластмаса, гума, дерево, папір, тканини, скло, метали, харчові відходи, зламані меблі та інші зіпсовані або викинуті як непотрібні предмети. Проте термін "відходи міського господарства" не поширюється на:

(a) окремі матеріали або предмети, які виділено з відходів, наприклад відходи пластмаси, гуми, дерева, паперу, тканин, скла або металів, електричних та електронних відходів та брухту (включаючи відпрацьовані гальванічні батареї та акумулятори), які включені до відповідних товарних позицій УКТ ЗЕД;

(b) промислові відходи;

(c) фармацевтичні препарати, не придатні для використання за їх первинним призначенням, наприклад, унаслідок закінчення строку їх зберігання, зазначені в примітці 4 (k) до групи 30; або

(d) клінічні відходи, зазначені в примітці 6 (a) до цієї групи.

5. У товарній позиції 3825 термін "шлам стічних вод" означає шлам, який утворюється на міських підприємствах з переробки стічних вод і включає відходи попередньої обробки, промивні води та нестабілізований шлам. Стабілізований шлам у разі, коли він придатний для використання як добриво, виключається (група 31).

6. У товарній позиції 3825 термін "відходи інші" означає:

(a) клінічні відходи, тобто забруднені відходи, що утворюються в результаті проведення наукових досліджень у галузі медицини, діагностичних, лікувальних або інших медичних, у тому числі хірургічних, стоматологічних, або ветеринарних процедур, і часто містять хвороботворні мікроби, та фармацевтичні речовини, для знешкодження яких необхідно провести спеціальні процедури (наприклад брудний одяг, використані рукавички та шприци);

(b) відпрацьовані органічні розчинники;

(c) відпрацьовані розчини для травлення металів, гідравлічні рідини, гальмівні рідини та антифризи; та

(d) інші відходи хімічної або суміжних із нею галузей промисловості.

Проте термін "інші відходи" не поширюється на відходи, які містять переважно нафту та нафтопродукти, одержані з бітумінозних порід (товарна позиція 2710).

7. У товарній позиції 3826 термін "біодизель" означає моноалкільні складні ефіри жирних кислот, що використовуються як паливо, одержане з тваринних, рослинних або мікробних жирів чи олій, відпрацьованих або невідпрацьованих.

Примітки до товарних підпозицій:

1. До товарних підпозицій 3808 52 та 3808 59 включаються лише товари товарної позиції 3808, які містять у своєму складі одну або декілька таких речовин: алахлор (ISO); алдікарб (ISO); альдрін (ISO); азинфос метил (ISO); бінапакрил (ISO); камфехлор (ISO) (токсафен); каптафол (ISO); карбофуран (ISO); хлордан (ISO); хлордимеформ (ISO); хлорбензилат (ISO); ДДТ (ISO) (клофенотан(INN),1,1,1-трихлор-2,2-біс(п-хлорфеніл)етан); диелдрін (ISO, INN); 4,6-динітро-o-крезол (DNOC (ISO)) або його солі; диносеб (ISO), його солі або складні ефіри; ендосульфан (ISO); етилендибромід (ISO) (1,2-диброметан); етилендихлорид (ISO) (1,2-дихлоретан); фторацетамід (ISO); гептахлор (ISO); гексахлорбензол (ISO); 1,2,3,4,5,6-гексахлорциклогексан (HCH) (ISO), включаючи ліндан (ISO, INN); сполуки ртуті; метамідофос (ISO); монокротофос (ISO); оксиран (етиленоксид); пaратіон (ISO); паратіон-метил (ISO) (метил-паратіон); пентахлорфенол (ISO), його солі або складні ефіри; перфтороктансульфонову кислоту і її солі; перфтороктансульфонаміди; перфтороктансульфоніл фторид; фосфамідон (ISO); 2,4,5-Т (ISO) (2,4,5-трихлорфеноксіоцтову кислоту), її солі або складні ефіри; сполуки трибутилолова, трихлорфон(ISO).

2. До товарних підпозицій 3808 61-3808 69 включаються тільки товари товарної позиції 3808, що містять альфа-циперметрин (ISO), бендіокарб (ISO), біфентрин (ISO), хлорфенапір (ISO), цифлутрин (ISO), дельтаметрин (ISO), етофенпрокс (ISO), фенітротіон (ISO), лямбда-цигалотрин (ISO), малатіон (ISO), піриміфос-метил (ISO) або пропоксур (ISO).

3. До товарних підпозицій 3824 81-3824 89 включаються тільки суміші і препарати, які містять одну або декілька таких речовин: оксиран (етиленоксид); полібромбіфеніли (PBBs); поліхлорбіфеніли (PCBs); поліхлортерфеніли (PCTs); трис(2,3-дибромпропіл)фосфат; альдрин (ISO); камфехлор (ISO) (токсафен); хлордан (ISO); хлордекон (ISO); ДДТ (ISO) (клофенотан (INN); 1,1,1-трихлор-2,2-біс(п-хлорфеніл) етан); диелдрін (ISO, INN); ендосульфан (ISO); ендрин (ISO); гептахлор (ISO); мірекс (ISO); 1,2,3,4,5,6-гексахлорциклогексан (HCH (ISO)), включаючи ліндан (ISO, INN); пентахлоробензол (ISO); гексахлорбензол (ISO); перфтороктансульфонову кислоту, її солі; перфтороктансульфонаміди; перфтороктансульфоніл фторид; тетра-, пента-, гекса-, гепта- або октабромдифенілові прості ефіри; коротколанцюгові хлоровані парафіни.

Коротколанцюгові хлоровані парафіни - це суміші сполук, що мають ступінь хлорування більш ніж 48 мас.%, з наступною молекулярною формулою: CxH(2x-y+2)Cly, де x = 10-13 та y = 1-13.

4. У товарних підпозиціях 3825 41 та 3825 49 термін "відпрацьовані органічні розчинники" означає відходи, що містять переважно органічні розчинники, не придатні в існуючому стані для подальшого використання як первинні продукти незалежно від того, призначені вони для регенерації розчинників чи не призначені.

Товари

КодНазваСтавки мита, %Одиниці виміру
префпільгзвич

3801 10 00 00

графіт штучний


5

5

-

3801 20

графіт колоїдний або напівколоїдний:

3801 20 10 00

••графіт колоїдний у вигляді суспензії в маслі; графіт напівколоїдний


5

5

-

3801 20 90 00

••інший


5

5

-

3801 30 00 00

вуглецеві пасти для електродів та аналогічні маси для футерування печей


5

5

-

3801 90 00 00

інші


5

5

-

3802

Вугілля активоване; продукція мінеральна природна активована; вугілля тваринного походження, включаючи використане тваринне вугілля:

3802 10 00 00

вугілля активоване


0

0

-

3802 90 00

інші:

3802 90 00 10

••глина відбілювальна


2

2

-

3802 90 00 90

••інші


5

5

-

3803 00

Олія талова, рафінована або нерафінована:

3803 00 10 00

неочищена


5

5

-

3803 00 90 00

інша


5

5

-

3804 00 00 00

Луг, що залишається від виробництва деревної целюлози, концентрований або неконцентрований, з вилученими або невилученими цукрами, підданий чи не підданий хімічній обробці, включаючи сульфонати лігніну, крім талової олії товарної позиції 3803


5

5

-

3805

Скипидар живичний, деревний або сульфатний і олії терпенові інші, одержані шляхом перегонки або із застосуванням іншого виду обробки деревини хвойних порід; дипентен неочищений; скипидар сульфітний і n-цимол неочищений інший; соснова олія з вмістом альфа-терпінеолу як головного компонента:

3805 10

скипидар живичний, деревний або сульфатний:

3805 10 10 00

••скипидар живичний


5

5

-

3805 10 30 00

••скипидар деревний


5

5

-

3805 10 90 00

••скипидар сульфатний


5

5

-

3805 90

інші:

3805 90 10 00

••соснова олія


5

5

-

3805 90 90 00

••інші


5

5

-

3806

Каніфоль та смоляні кислоти, їх похідні; спирт каніфольний та каніфольні олії; переплавлені смоли:

3806 10 00

каніфоль та смоляні кислоти:

3806 10 00 10

••каніфоль соснова екстракційна


6,5

6,5

-

3806 10 00 90

••інші


5

5

-

3806 20 00 00

солі каніфолі, смоляних кислот або похідних каніфолі чи смоляних кислот (резинати), крім солей адуктів каніфолі


5

5

-

3806 30 00 00

складноефірні смоли


5

5

-

3806 90 00 00

інші


5

5

-

3807 00

Дьоготь деревний; масла з деревного дьогтю; креозот деревний; нафта деревна; пек рослинний; пек пивоварний та аналогічні продукти на основі каніфолі, смоляних кислот або рослинного пеку:

3807 00 10 00

дьоготь деревний


5

5

-

3807 00 90 00

інші


5

5

-

3808

Інсектициди, родентициди, фунгіциди, гербіциди, засоби, що запобігають проростанню паростків, та регулятори росту рослин, дезінфекційні засоби та аналогічні засоби, подані у формах чи упаковках для роздрібної торгівлі або представлені як готові препарати або у вигляді готових виробів (наприклад стрічки, оброблені сіркою, ґноти, свічки і папір липкий від мух):

товари, що зазначені у примітці 1 до товарних підпозицій цієї групи:

3808 52 00 00

••ДДТ (ISO) (клофенотан (INN), в упаковках з нетто-масою не більше 300 г


0

0

-

3808 59 00 00

••інші


0

0

-

товари, що зазначені у примітці 2 до товарних підпозицій цієї групи:

3808 61 00

••в упаковках з нетто-масою не більше 300 г:

3808 61 00 10

•••на основі піретроїдів


6,5

6,5

-

3808 61 00 90

•••інші


0

0

-

3808 62 00

••в упаковках з нетто-масою більше 300 г, проте не більше 7,5 кг:

3808 62 00 10

•••на основі піретроїдів


6,5

6,5

-

3808 62 00 90

•••інші


0

0

-

3808 69 00

••інші:

3808 69 00 10

•••на основі піретроїдів


6,5

6,5

-

3808 69 00 90

•••інші


0

0

-

інші:

3808 91

••інсектициди:

3808 91 10 00

•••на основі піретроїдів


6,5

6,5

-

3808 91 20 00

•••на основі хлорованих вуглеводнів


0

0

-

3808 91 30 00

•••на основі карбаматів


0

0

-

3808 91 40

•••на основі фосфорорганічних сполук:

3808 91 40 10

••••на основі диметоату


6,5

6,5

-

3808 91 40 90

••••інші


0

0

-

3808 91 90 00

•••інші


0

0

-

3808 92

••фунгіциди:

•••неорганічні:

3808 92 10 00

••••препарати на основі сполук міді


0

0

-

3808 92 20 00

••••інші


0

0

-

•••інші:

3808 92 30

••••на основі дитіокарбаматів:

3808 92 30 10

•••••на основі тіураму


6,5

6,5

-

3808 92 30 90

•••••інші


0

0

-

3808 92 40

••••на основі бензімідазолів:

3808 92 40 10

•••••на основі карбендазиму


6,5

6,5

-

3808 92 40 90

•••••інші


0

0

-

3808 92 50

••••на основі діазолів або триазолів:

3808 92 50 10

•••••на основі пропіконазолу


6,5

6,5

-

3808 92 50 90

•••••інші


0

0

-

3808 92 60 00

••••на основі діазинів або морфолінів


0

0

-

3808 92 90 00

••••інші


0

0

-

3808 93

••гербіциди, засоби, що запобігають проростанню паростків, та регулятори росту рослин:

•••гербіциди:

3808 93 11

••••на основі феноксифітогормонів:

3808 93 11 10

•••••на основі 2,4-Д кислоти, її солей або ефірів


6,5

6,5

-

3808 93 11 90

•••••інші


0

0

-

3808 93 13 00

••••на основі триазинів


0

0

-

3808 93 15

••••на основі амідів:

3808 93 15 10

•••••на основі ацетохлору


6,5

6,5

-

3808 93 15 90

•••••інші


0

0

-

3808 93 17 00

••••на основі карбаматів


0

0

-

3808 93 21 00

••••на основі похідних динітроаніліну


0

0

-

3808 93 23 00

••••на основі похідних сечовини, урацилу або сульфонілсечовини


0

0

-

3808 93 27

••••інші:

3808 93 27 10

•••••на основі дикамби, її солей або ефірів


6,5

6,5

-

3808 93 27 20

•••••на основі гліфосату, його солей або ефірів


6,5

6,5

-

3808 93 27 90

•••••інші


0

0

-

3808 93 30 00

•••засоби, що запобігають проростанню паростків


0

0

-

3808 93 90 00

•••регулятори росту рослин


0

0

-

3808 94

••дезінфекційні засоби:

3808 94 10 00

•••на основі четвертинних амонієвих солей


0

0

-

3808 94 20 00

•••на основі галогенованих сполук


0

0

-

3808 94 90 00

•••інші


0

0

-

3808 99

••інші:

3808 99 10 00

•••родентициди


0

0

-

3808 99 90 00

•••інші


0

0

-

3809

Апретуючі засоби (текстильно-допоміжні речовини), препарати для прискорення фарбування або закріплення барвників, а також інші продукти і готові препарати (наприклад препарати та засоби для обробки та протрави) видів, які використовують у текстильній, паперовій, шкіряній промисловості або аналогічних виробництвах, які в інших товарних позиціях не зазначені:

3809 10

на основі крохмалистих речовин:

3809 10 10 00

••із вмістом цих речовин менш як 55 мас.%


5

5

-

3809 10 30 00

••із вмістом цих речовин 55 мас.% або більше, але менш як 70 мас.%


5

5

-

3809 10 50 00

••із вмістом цих речовин 70 мас.% або більше, але менш як 83 мас.%


5

5

-

3809 10 90 00

••із вмістом цих речовин 83 мас.% або більше


5

5

-

інші:

3809 91 00 00

••видів, які використовують у текстильній промисловості або аналогічних виробництвах


0

0

-

3809 92 00

••видів, які використовують у паперовій промисловості або аналогічних виробництвах:

3809 92 00 10

•••рідини кремнієорганічні (силіконові), які використовують у паперовому або аналогічних виробництвах


0

0

-

3809 92 00 90

•••інші


5

5

-

3809 93 00 00

••які використовують у шкіряній промисловості або аналогічних виробництвах


0

0

-

3810

Засоби для травлення металевих поверхонь; флюси та інші допоміжні засоби для паяння або зварювання металів; пасти та порошки для паяння або зварювання, що складаються з металів та інших матеріалів; матеріали, які використовують як осердя або покриття для зварювальних електродів, стрижнів та прутків:

3810 10 00 00

засоби для травлення металевих поверхонь; пасти та порошки для паяння та зварювання металів та інших матеріалів


5

5

-

3810 90

інші:

3810 90 10 00

••матеріали, які використовують як осердя або покриття для зварювальних електродів, стрижнів та прутків


5

5

-

3810 90 90

••інші:

3810 90 90 10

•••що використовуються для промислового складання моторних транспортних засобів


0

0

-

3810 90 90 90

•••інші


5

5

-

3811

Антидетонатори, антиоксиданти, інгібітори смолоутворення, загусники, антикорозійні препарати та інші готові присадки, добавки для нафтопродуктів (включаючи бензин) або для інших рідин, які використовують з тією самою метою, що і нафтопродукти:

антидетонатори:

3811 11

••на основі сполук свинцю:

3811 11 10 00

•••на основі тетраетилсвинцю


3

3

-

3811 11 90 00

•••інші


3

3

-

3811 19 00 00

••інші


3

3

-

присадки до мастил:

3811 21 00 00

••із вмістом нафти або нафтопродуктів, одержаних з бітумінозних мінералів


2

2

-

3811 29 00 00

••інші


5

5

-

3811 90 00 00

інші


5

5

-

3812

Прискорювачі вулканізації каучуку готові; багатоскладові пластифікатори для каучуку або пластмаси, в інших товарних позиціях не зазначені; антиоксиданти та інші стабілізатори для каучуку або пластмаси:

3812 10 00

прискорювачі вулканізації каучуку готові:

3812 10 00 10

••на основі N,N’-дитіодиморфоліну (sulfasan, perhacіt, rhenolran DTDM, rhenocure M)


6,5

6,5

-

3812 10 00 90

••інші


0

0

-

3812 20

багатоскладові пластифікатори для каучуку або пластмас:

3812 20 10 00

••реакційна суміш, що складається з бензил-3-ізобутирилокси-1-ізопропіл-2,2-диметилпропілфталату та бензил-3-ізобутирилокси-2,2,4-триметилпентилфталату


0

0

-

3812 20 90 00

••інші


0

0

-

антиоксиданти та інші сполуки для стабілізації гуми або пластмаси:

3812 31 00 00

••суміші олігомерів 2,2,4-триметил-1,2-дигідрохіноліну (1,2-дигідро-2,2,4-триметилхінолін), (TMQ)


0

0

-

3812 39

••інші:

3812 39 10 00

•••антиокислювальні препарати


0

0

-

3812 39 90 00

•••інші


0

0

-

3813 00 00 00

Суміші, препарати та заряди для вогнегасників; заряджені вогнегасні гранати


5

5

-

3814 00

Розчинники та розріджувачі складні органічні, в інших товарних позиціях не зазначені; готові суміші для видалення фарб або лаків:

3814 00 10 00

на основі бутилацетату


0

0

-

3814 00 90

інші:

••на основі ацетону, ксилолу, толуолу, етилцелозольву, сольвентів, уайт-спіриту, етанолу:

3814 00 90 11

•••що використовуються для промислового складання моторних транспортних засобів


0

0

-

3814 00 90 19

•••інші


0

0

-

3814 00 90 90

••інші


0

0

-

3815

Ініціатори реакцій, прискорювачі реакцій та каталізатори, в інших товарних позиціях не зазначені:

каталізатори на носіях:

3815 11 00

••які містять як активний компонент нікель або його сполуки:

3815 11 00 10

•••вторинного риформінгу метану


6,5

6,5

-

3815 11 00 91

•••що використовуються для промислового складання моторних транспортних засобів


0

0

-

3815 11 00 98

•••інші


2

2

-

3815 12 00 00

••які містять як активний компонент дорогоцінні метали або їх сполуки


2

2

-

3815 19

••інші:

3815 19 10 00

•••каталізатор у вигляді гранул, у яких 90 мас.% або більше мають розміри частинок не більш як 10 мкм, що складаються із сумішей оксидів на магнієво-силікатній основі, які мають у своєму складі за масою:


2

2

-

20 % або більше, але не більш як 35 % міді та 2 % або більше, але не більш як 3 % вісмуту, з відносною питомою густиною 0,2 або більше, але не більш як 1

3815 19 90

•••інші:

3815 19 90 10

••••каталізатори низькотемпературної конверсії CO, цинкові поглиначі сірчаних сполук, каталізатори синтезу аміаку


6,5

6,5

-

3815 19 90 90

••••інші


2

2

-

3815 90

інші:

3815 90 10 00

••каталізатор, який складається з етилтрифенілфосфонію ацетату у вигляді розчину в метанолі


2

2

-

3815 90 90

••інші:

3815 90 90 10

•••що використовуються для промислового складання моторних транспортних засобів


0

0

-

3815 90 90 90

•••інші


2

2

-

3816 00

Вогнетривкі цементи, розчини будівельні, бетони та аналогічні суміші, включаючи доломітову набивну суміш, крім продукції товарної позиції 3801:

3816 00 10 00

доломітова набивна суміш


2

2

-

3816 00 90 00

інші


5

5

-

3817 00

Алкілбензоли змішані та алкілнафталіни змішані, крім продуктів товарної позиції 2707 або 2902:

3817 00 50 00

алкілбензоли лінійні


0,1

0,1

-

3817 00 80 00

інші


5

5

-

3818 00

Елементи хімічні леговані, призначені для використання в електроніці, у вигляді дисків, пластин тощо; хімічні сполуки леговані, призначені для використання в електроніці:

3818 00 10 00

кремній легований


0

5

-

3818 00 90 00

інші


0

5

-

3819 00 00

Гальмівні рідини гідравлічні та інші готові рідкі суміші для гідравлічних трансмісій, без вмісту нафти або нафтопродуктів, одержаних із бітумінозних мінералів, або із вмістом нафти чи нафтопродуктів менш як 70 мас.%:

3819 00 00 10

що використовуються для промислового складання моторних транспортних засобів


0

0

-

3819 00 00 90

інші


5

5

-

3820 00 00

Антифризні препарати та готові рідкі протиобліднювальні суміші:

3820 00 00 10

що використовуються для промислового складання моторних транспортних засобів


0

0

-

3820 00 00 90

інші


6,5

6,5

-

3821 00 00

Середовища культуральні, готові для вирощування чи підтримання життєдіяльності мікроорганізмів (включаючи віруси та їм подібні) або рослинних, людських чи тваринних клітин:

3821 00 00 10

середовища культуральні, готові для вирощування мікроорганізмів


2

2

-

3821 00 00 90

інші


0

0

-

3822

Реагенти діагностичні або лабораторні на підкладці і приготовлені (готові) діагностичні або лабораторні реагенти на підкладці або без неї, розфасовані або не розфасовані у вигляді наборів, крім зазначених у товарній позиції 3006; сертифіковані еталонні матеріали:

реагенти діагностичні або лабораторні на підкладці і приготовлені (готові) діагностичні або лабораторні реагенти на підкладці або без неї, розфасовані або не розфасовані у вигляді наборів:

3822 11 00 00

••для малярії


0

0

-

3822 12 00 00

••для вірусу Зіка та інших захворювань, що передаються комарами роду Aedes


0

0

-

3822 13 00 00

••для визначення групи крові


0

0

-

3822 19 00 00

••інші


0

0

-

3822 90 00 00

інші


0

0

-

3823

Промислові монокарбонові жирні кислоти; кислотні олії після рафінування; промислові жирні спирти:

промислові монокарбонові жирні кислоти; кислотні олії після рафінування:

3823 11 00 00

••стеаринова кислота


1

1

-

3823 12 00 00

••олеїнова кислота


1

1

-

3823 13 00 00

••жирні кислоти талової олії


5

5

-

3823 19

••інші:

3823 19 10 00

•••дистильовані жирні кислоти


5

5

-

3823 19 30 00

•••жирнокислотний дистилят


5

5

-

3823 19 90 00

•••інші


5

5

-

3823 70 00 00

промислові жирні спирти


5

5

-

3824

Готові сполучні суміші, які використовують у виробництві ливарних форм або ливарних стрижнів; хімічна продукція та препарати хімічної або суміжних з нею галузей промисловості (включаючи препарати, що складаються із сумішей природних продуктів), в інших товарних позиціях не зазначені:

3824 10 00

готові сполучні суміші, які використовують у виробництві ливарних форм або ливарних стрижнів:

3824 10 00 10

••що використовуються для промислового складання моторних транспортних засобів


0

0

-

3824 10 00 90

••інші


5

5

-

3824 30 00 00

карбіди металів неагломеровані, змішані між собою або з іншими металевими сполучними речовинами


5

5

-

3824 40 00 00

добавки готові для цементів, будівельних розчинів або бетонів


5

5

-

3824 50

невогнетривкі будівельні розчини та бетони:

3824 50 10 00

••бетон, готовий до заливки


5

5

-

3824 50 90 00

••інший


5

5

-

3824 60

сорбітол, крім сорбітолу товарної підпозиції 2905 44:

••у водному розчині:

3824 60 11 00

•••із вмістом 2 мас.% або менше D-манітолу у перерахунку на вміст D-глюцитолу


5

5

-

3824 60 19 00

•••інший


5

5

-

••інший:

3824 60 91 00

•••із вмістом 2 мас.% або менше D-манітолу у перерахунку на вміст D-глюцитолу


5

5

-

3824 60 99 00

•••інший


5

5

-

товари, що зазначені у примітці 3 до товарних підпозицій цієї групи:

3824 81 00 00

••з вмістом оксирану (етиленоксиду)


0

0

-

3824 82 00 00

••з вмістом поліхлорованих біфенілів (PCBs), поліхлорованих терфенілів (PCTs) або полібромованих біфенілів (PBBs)


0

0

-

3824 83 00 00

••з вмістом три(2,3-дибромпропіл)фосфату


0

0

-

3824 84 00 00

••з вмістом альдрину (ISO), камфехлору (ISO) (токсафен), хлордану (ISO), хлордекону (ISO), ДДТ (ISO) (клофенотану (INN), 1,1,1-трихлор-2,2-біс(п-хлорфеніл) етану), диелдріну (ISO, INN), ендосульфану (ISO), ендріну (ISO), гептахлору (ISO) або мірексу (ISO)


0

0

-

3824 85 00 00

••з вмістом 1,2,3,4,5,6-гексахлорциклогексану (HCH) (ISO), включаючи ліндан (ISO)


0

0

-

3824 86 00 00

••з вмістом пентахлорбензолу (ISO) або гексахлорбензолу (ISO)


0

0

-

3824 87 00 00

••з вмістом перфтороктансульфонової кислоти, її солей, перфтороктансульфонамідів або перфтороктансульфонілфториду


0

0

-

3824 88 00 00

••з вмістом тетра-, пента-, гекса-, гепта- або октабромдифенілових простих ефірів


0

0

-

3824 89 00 00

••з вмістом коротколанцюгових хлорованих парафінів


0

0

-

інші:

3824 91 00 00

••суміші та препарати, що складаються головним чином із [(5-етил-2-метил-2-оксид-1,3,2-діоксафосфінан-5-іл)метил] метил метилфосфонату та біс[(5-етил-2-метил-2-оксид-1,3,2- діоксафосфінан-5-іл)метилу] метилфосфонату


0

0

-

3824 92 00 00

••полігліколеві ефіри метилфосфонової кислоти


0

0

-

3824 99

••інші:

3824 99 10 00

•••сульфонати нафтові, за винятком сульфонатів лужних металів, амонію або етаноламінів; тіофеновані сульфокислоти масел, одержаних із бітумінозних мінералів, та їх солі


0

0

-

3824 99 15 00

•••іоніти


5

5

-

3824 99 20 00

•••газопоглиначі (getters) для вакуумних приладів


5

5

-

3824 99 25 00

•••піролігніти (наприклад кальцію); тартрат кальцію неочищений; цитрат кальцію неочищений


5

5

-

3824 99 30 00

•••нафтенові кислоти, їх водонерозчинні солі та їх складні ефіри


5

5

-

•••інші:

3824 99 45 00

••••суміші, що перешкоджають утворенню накипу, та аналогічні продукти


5

5

-

3824 99 50

••••препарати (суміші) для гальванізації:

3824 99 50 10

•••••що використовуються для промислового складання моторних транспортних засобів


0

0

-

3824 99 50 90

•••••інші


5

5

-

3824 99 55 00

••••суміші складних моно-, ди- та триефірів жирних кислот гліцерину (емульгатори для жирів)


0

0

-

••••продукти та препарати, які використовують у фармацевтиці або хірургії:

3824 99 61 00

•••••проміжні продукти виробництва антибіотиків, одержані в результаті ферментації Streptomyces tenebrarіus, висушені або невисушені, що застосовуються в процесі виробництва лікарських засобів для людей (товарна позиція 3004)


5

5

-

3824 99 62 00

•••••проміжні продукти виробництва солей моненсину (monensin salts)


5

5

-

3824 99 64 00

•••••інші


5

5

-

3824 99 65 00

••••допоміжні продукти для ливарних виробництв (крім продуктів, зазначених у товарній категорії 3824 10 00)


5

5

-

3824 99 70 00

••••препарати (суміші) вогнезахисні, водонепроникні та інші подібні захисні суміші, які використовуються у будівництві


5

5

-

••••інші:

3824 99 75 00

•••••пластини з ніобату літію нелеговані


5

5

-

3824 99 80 00

•••••суміш амінів, одержана з димеризованих жирних кислот, середня молекулярна маса яких 520 або більше, але не більш як 550


5

5

-

3824 99 85 00

•••••3-(1-етил-1-метилпропіл) ізоксазол-5-іламін у вигляді розчину в толуолі


5

5

-

3824 99 86 00

•••••суміші, які в основному складаються з диметилметилфосфонату, оксирану та пентаоксиду дифосфору (оксид фосфору (V), фосфорний ангідрид)


0

0

-

•••••хімічні продукти або препарати, які складаються переважно із органічних сполук, в іншому місці не зазначені або не включені:

3824 99 92

••••••рідкі при температурі 20 °C:

3824 99 92 10

•••••••антикорозійні препарати з вмістом амінів як активних складових


5

5

-

3824 99 92 20

•••••••паливо моторне альтернативне, в іншому місці не зазначене


0

0

-

3824 99 92 90

•••••••інші


0

0

-

3824 99 93 00

••••••інші


0

0

-

3824 99 96

•••••інші:

3824 99 96 30

••••••антикорозійні препарати з вмістом амінів як активних складових, крім товарів товарної підкатегорії 3824 99 92 10


5

5

-

3824 99 96 60

••••••розчинники та розріджувачі складні неорганічні для лаків та аналогічної продукції


5

5

-

3824 99 96 90

••••••інші


0

0

-

3825

Залишкова продукція хімічної або суміжних з нею галузей промисловості, в інших товарних позиціях не зазначена та не включена; відходи міського господарства; шлам стічних вод; інші відходи, що зазначені в примітці 6 до цієї групи:

3825 10 00 00

відходи міського господарства


0

0

-

3825 20 00 00

шлам стічних вод


0

0

-

3825 30 00 00

клінічні відходи


0

0

-

відпрацьовані органічні розчинники:

3825 41 00 00

••галогеновані


0

0

-

3825 49 00 00

••інші


0

0

-

3825 50 00 00

відпрацьовані розчини для травлення металів, гідравлічні рідини, гальмівні рідини та антифризи


0

0

-

інші відходи хімічної або суміжних з нею галузей промисловості:

3825 61 00 00

••що містять переважно органічні складові


0

0

-

3825 69 00 00

••інші


0

0

-

3825 90

інші:

3825 90 10 00

••лужний оксид заліза для очищення газу


0

0

-

3825 90 90 00

••інші


0

0

-

3826 00

Біодизель та його суміші, що не містять або містять менш як 70 мас.% нафти або нафтопродуктів, одержаних з бітумінозних порід:

3826 00 10 00

моноалкільні складні ефіри жирних кислот із вмістом складних ефірів 96,5 об.% або більше (FAMAE)


0

0

-

3826 00 90 00

інші


0

0

-

3827

Суміші з вмістом галогенованих похідних метану, етану або пропану, в іншому місці не зазначені або не включені:

з вмістом хлорфторвуглеводнів (CFCs), які містять або не містять гідрохлорфторвуглеводні (HCFCs), перфторвуглеводнів (PFCs) або гідрофторвуглеводні (HFCs); з вмістом гідробромфторвуглеводнів (HBFCs); з вмістом тетрахлориду вуглецю; з вмістом 1,1,1-трихлоретану (метилхлороформ):

3827 11 00 00

••з вмістом хлорфторвуглеводнів (CFCs), які містять або не містять гідрохлорфторвуглеводні (HCFCs), перфторвуглеводні (PFCs) або гідрофторвуглеводні (HFCs)


5

5

-

3827 12 00 00

••з вмістом гідробромфторвуглеводнів (HBFCs)


5

5

-

3827 13 00 00

••з вмістом тетрахлориду вуглецю


0

0

-

3827 14 00 00

••з вмістом 1,1,1-трихлоретану (метилхлороформ)


0

0

-

3827 20 00 00

••з вмістом бромхлордифторметану (Галон-1211), бромтрифторметану (Галон-1301) або дибромтетрафторетанів (Галон-2402)


5

5

-

з вмістом гідрохлорфторвуглеводнів (HCFCs), які містять або не містять перфторвуглеводні (PFCs) або гідрофторвуглеводні (HFCs), але без вмісту хлорфторвуглеводнів (CFCs):

3827 31 00 00

••з вмістом речовин товарних підпозицій 2903 41-2903 48


5

5

-

3827 32 00 00

••інші, з вмістом речовин товарних підпозицій 2903 71-2903 75


5

5

-

3827 39 00 00

••інші


5

5

-

3827 40 00 00

з вмістом бромметану (метил броміду) або бромхлорметану


0

0

-

з вмістом трифторметану (HFC-23) або перфторвуглеводнів (PFCs), але без вмісту хлорфторвуглеводнів (CFCs) або гідрохлорфторвуглеводнів (HCFCs):

3827 51 00 00

••з вмістом трифторметану (HFC-23)


5

5

-

3827 59 00 00

••інші


5

5

-

з вмістом інших гідрофторвуглеводнів (HFCs), але без вмісту хлорфторвуглеводнів (CFCs) або гідрохлорфторвуглеводнів (HCFCs):

3827 61 00 00

••з вмістом 15 мас.% або більше 1,1,1-трифторетану (HFC-143а)


5

5

-

3827 62 00 00

••інші, не включені у товарну підпозицію вище, з вмістом 55 мас.% або більше пентафторетану (HFC-125), але без вмісту ненасичених фторованих похідних ациклічних вуглеводнів (HFOs)


5

5

-

3827 63 00 00

••інші, не включені у товарні підпозиції вище, з вмістом 40 мас.% або більше пентафторетану (HFC-125)


5

5

-

3827 64 00 00

••інші, не включені у товарні підпозиції вище, з вмістом 30 мас.% або більше 1,1,1,2-тетрафторетану (HFC-134а), але без вмісту ненасичених фторованих похідних ациклічних вуглеводнів (HFOs)


5

5

-

3827 65 00 00

••інші, не включені у товарні підпозиції вище, з вмістом 20 мас.% або більше дифторметану (HFC-32) та 20 мас.% або більше пентафторетану (HFC-125)


5

5

-

3827 68 00 00

••інші, не включені у товарні підпозиції вище, з вмістом речовин товарних підпозицій 2903 41-2903 48


5

5

-

3827 69 00 00

••інші


5

5

-

3827 90 00 00

інші


5

5

-

Telegram|
hyzyla@gmail.com