Довідник КАТОТТГ

Органічні хімічні сполуки

Код:
29
Оційна назва:
Органічні хімічні сполуки

Опис

Примітки:

1. Якщо в контексті не обумовлено інше, до товарних позицій цієї групи включаються лише:

(a) окремі органічні сполуки визначеного хімічного складу, які містять або не містять домішок;

(b) суміші двох або більше ізомерів тієї самої органічної сполуки (які містять або не містять домішок), за винятком сумішей ізомерів ациклічних вуглеводнів (крім стереоізомерів), насичених або ненасичених (група 27);

(c) продукти товарних позицій 2936-2939 або прості ефіри цукрів, ацеталі цукрів та складні ефіри цукрів та їх солі товарної позиції 2940, або продукти товарної позиції 2941, із визначеним або невизначеним хімічним складом;

(d) продукти, зазначені у пунктах (a), (b) або (c), розчинені у воді;

(e) продукти, зазначені у пунктах (a), (b) або (c), розчинені в інших розчинниках, за умови що розчинення є звичайною і необхідною умовою їх зберігання або транспортування, із збереженням властивостей зазначених продуктів, що не допускає їх використання для інших цілей, що відрізняються від традиційних;

(f) продукти, зазначені у пунктах (a), (b), (c), (d) або (e), з доданням стабілізуючих речовин (включаючи агент (добавку), що запобігає злежуванню), необхідних для їх зберігання або транспортування;

(g) продукти, зазначені у пунктах (a), (b), (c), (d), (e) або (f), із доданням протипилового засобу або барвника чи духмяної речовини або блювотного засобу з метою забезпечення безпеки або для полегшення їх ідентифікації, із збереженням властивостей зазначених продуктів, що не допускає їх використання для інших цілей, що відрізняються від традиційних;

(h) такі продукти, розведені до стандартних концентрацій для виробництва азобарвників: солі діазонію, речовини, що вступають у реакцію сполучення з цими солями, аміни, що діазотуються, та їх солі.

2. Ця група не включає:

(a) товари товарної позиції 1504 або сирий гліцерин товарної позиції 1520;

(b) етиловий спирт (товарна позиція 2207 або 2208);

(c) метан або пропан (товарна позиція 2711);

(d) сполуки вуглецю, зазначені у примітці 2 до групи 28;

(e) імунологічні продукти товарної позиції 3002;

(f) сечовину (карбамід) (товарна позиція 3102 або 3105);

(g) барвники рослинного або тваринного походження (товарна позиція 3203), синтетичні органічні барвники, синтетичні органічні продукти, які використовують як флуоресцентні відбілювальні речовини або як люмінофори (товарна позиція 3204), або фарби чи інші барвники, розфасовані у форми або в упаковки для роздрібної торгівлі (товарна позиція 3212);

(h) ферменти (товарна позиція 3507);

(ij) метальдегід, гексаметилентетрамін або аналогічні речовини, розфасовані у форми (наприклад, таблетки, брикети, палички або аналогічні форми), для використання як паливо або рідке чи зріджене газоподібне паливо для заповнення або повторного заправлення цигаркових та аналогічних запальничок місткістю не більш як 300 см-3 (товарна позиція 3606);

(k) продукти, які поставляються як заряди для вогнегасників або вогнегасних гранат товарної позиції 3813; засоби для видалення чорнильних плям товарної позиції 3824, розфасовані для роздрібної торгівлі; або

(l) оптичні елементи, наприклад з етилендіамінтартрату (товарна позиція 9001).

3. Товари, які можуть бути включені до двох або більше товарних позицій цієї групи, повинні зазначатися в товарній позиції, останній за порядком зростання номерів кодів у зазначеній групі.

4. У товарних позиціях 2904-2906, 2908-2911 і 2913-2920 будь-яке посилання на галогеновані, сульфовані, нітровані або нітрозовані похідні стосується також змішаних похідних, таких як сульфогалогеновані, нітрогалогеновані, нітросульфовані або нітросульфогалогеновані.

У товарній позиції 2929 нітро- або нітрозогрупи не розглядаються як функціональні групи, що включають азот.

У товарних позиціях 2911, 2912, 2914, 2918 і 2922 терміни "кисневмісна функціональна група", характерна органічна "кисневмісна група" включені у ці товарні позиції, обмежені кисневими функціями, зазначеними у товарних позиціях 2905-2920.

5. (A) Складні ефіри, утворені з органічних сполук з кислотними функціональними групами підгруп I-VII та органічними сполуками тих же підгруп, повинні класифікуватися разом з тими сполуками, які включаються до товарної позиції, останньої за порядком зростання номерів кодів у цих підгрупах.

(B) Складні ефіри етилового спирту з органічними сполуками, з кислотними функціональними групами підгруп I-VII повинні класифікуватися у тій самій товарній позиції, що і відповідні органічні сполуки з кислотними функціональними групами.

(C) За умови дотримання положень примітки 1 до розділу VI та примітки 2 до групи 28:

(1) неорганічні солі органічних сполук, таких як сполуки з кислотними, фенольними або енольними функціональними групами, або органічні основи, зазначені в підгрупах I-X або товарній позиції 2942, слід класифікувати у товарних позиціях, до яких включаються відповідні органічні сполуки;

(2) солі, одержані в результаті хімічних реакцій між органічними сполуками підгруп I-X або товарної позиції 2942, слід класифікувати у товарній позиції, до якої включаються основи або кислоти (включаючи сполуки з фенольними або енольними функціональними групами), з яких ці солі утворені, останній за порядком зростання номерів кодів у групі; і

(3) координаційні або комплексні сполуки, інші продукти розділу XI або товарної позиції 2941 повинні включатися до товарної позиції, останній у порядку збільшення кодів у групі 29, серед тих, що підходять до фрагментів, які утворюються внаслідок розщеплення всіх зв’язків металу, крім метал-вуглецевих зв’язків.

(D) Алкоголяти металів слід включати до тих товарних позицій, що і відповідні спирти, за винятком етанолу (товарна позиція 2905).

(E) Галогенангідриди карбонових кислот слід класифікувати у тій самій товарній позиції, що і відповідні кислоти.

6. Сполуки товарних позицій 2930 і 2931 є органічними речовинами, молекули яких містять, крім атомів водню, кисню або азоту, атоми інших неметалів або металів (таких як сірка, миш’як або свинець), безпосередньо зв’язаних з атомами вуглецю.

До товарних позицій 2930 (сіркоорганічні сполуки) і 2931 (інші органо-неорганічні сполуки) не включаються сульфовані або галогеновані (у тому числі складні) похідні, які крім водню, кисню та азоту мають тільки безпосередньо зв’язані з вуглецем атоми сірки або галогену, що надають їм властивостей сульфованих або галогенованих похідних (або складних похідних).

7. До товарних позицій 2932, 2933 і 2934 не включаються епоксиди з тричленними циклами, пероксиди кетонів, циклічні полімери альдегідів або тіоальдегідів, ангідриди багатоосновних карбонових кислот, циклічні складні ефіри поліспиртів або фенолів із багатоосновними кислотами або іміди багатоосновних кислот.

Ці положення можуть застосовуватися лише у тому разі, коли цикли з гетероатомами утворилися тільки в результаті реакції циклізації або в результаті реакцій, зазначених вище.

8. У товарній позиції 2937:

(a) термін "гормони" поширюється на рилізинг-гормони або фактори, що стимулюють секрецію гормонів, інгібітори гормонів та антагоністи гормонів (антигормони);

(b) термін "що використовуються головним чином як гормони" застосовується не тільки до похідних гормонів та їх структурних аналогів, які використовують переважно для гормональної дії, але і до таких похідних і структурних аналогів, що використовуються в основному як проміжні продукти в результаті синтезу речовин цієї товарної позиції.

Примітки до товарних підпозицій:

1. У будь-якій товарній позиції цієї групи похідні хімічної сполуки (або групи хімічних сполук) повинні включатися до тієї ж самої підпозиції, що і сама сполука (або група сполук), за умови що вони спеціально не включаються ні до якої іншої підпозиції та не існує залишкової підпозиції, яка називається "інші", серед підпозицій, що розглядаються.

2. Примітка 3 до групи 29 не застосовується до товарних підпозицій цієї групи.

Товари

КодНазваСтавки мита, %Одиниці виміру
префпільгзвич

2901

Вуглеводні ациклічні:

2901 10 00

насичені:

2901 10 00 10

••бутан, ізобутан


0

0

-

2901 10 00 90

••інші


0

0

-

ненасичені:

2901 21 00 00

••етилен


0

0

-

2901 22 00 00

••пропен (пропілен)


0

0

-

2901 23 00 00

••бутен (бутилен) та його ізомери


0

0

-

2901 24 00 00

••бута-1,3-дієн та ізопрен


0

0

-

2901 29 00 00

••інші


0

0

-

2902

Вуглеводні циклічні:

циклани (циклоалкани), циклени (циклоалкeни) та циклотерпени:

2902 11 00 00

••циклогексан


0

0

-

2902 19 00 00

••інші


0

0

-

2902 20 00 00

бензол


0

0

-

2902 30 00 00

толуол


0

0

-

ксилоли:

2902 41 00 00

••о-ксилол


0

0

-

2902 42 00 00

••м-ксилол


0

0

-

2902 43 00 00

••p-ксилол


0

0

-

2902 44 00 00

••суміші ізомерів ксилолу


0

0

-

2902 50 00 00

стирол


0

0

-

2902 60 00 00

етилбензол


0

0

-

2902 70 00 00

кумол


0

0

-

2902 90 00 00

інші


0

0

-

2903

Галогеновані похідні вуглеводнів:

насичені хлоровані похідні ациклічних вуглеводнів:

2903 11 00 00

••хлорметан (метилхлорид) та хлоретан (етилхлорид)


0

0

-

2903 12 00 00

••дихлорметан (метиленхлорид)


5,5

5,5

-

2903 13 00 00

••хлороформ (трихлорметан)


5,5

5,5

-

2903 14 00 00

••тетрахлорид вуглецю


5,5

5,5

-

2903 15 00 00

••етилендихлорид (ISO) (1,2-дихлоретан)


5,5

5,5

-

2903 19 00 00

••інші


5,5

5,5

-

ненасичені хлоровані похідні ациклічних вуглеводнів:

2903 21 00 00

••вінілхлорид (хлоретилен)


5,5

5,5

-

2903 22 00 00

••трихлоретилен


0

0

-

2903 23 00 00

••тетрахлоретилен (перхлоретилен)


5,5

5,5

-

2903 29 00 00

••інші


5,5

5,5

-

насичені фторовані похідні ациклічних вуглеводнів:

2903 41 00 00

••трифторметан (HFC-23)


5,5

5,5

-

2903 42 00 00

••дифторметан (HFC-32)


5,5

5,5

-

2903 43 00 00

••фторметан (HFC-41), 1,2-дифторетан (HFC-152) та 1,1-дифторетан (HFC-152a)


5,5

5,5

-

2903 44 00 00

••пентафторетан (HFC-125), 1,1,1-трифторетан (HFC-143a) та 1,1,2-трифторетан (HFC-143)


5,5

5,5

-

2903 45 00 00

••1,1,1,2- тетрафторетан (HFC-134a) та 1,1,2,2-тетрафторетан (HFC-134)


5,5

5,5

-

2903 46 00 00

••1,1,1,2,3,3,3-гептафторпропан (HFC-227ea), 1,1,1,2,2,3-гексафторпропан (HFC-236cb), 1,1,1,2,3,3-гексафторпропан (HFC-236ea) та 1,1,1,3,3,3-гексафторпропан (HFC-236fa)


5,5

5,5

-

2903 47 00 00

••1,1,1,3,3-пентафторпропан (HFC-245fa) та 1,1,2,2,3-пентафторпропан (HFC-245ca)


5,5

5,5

-

2903 48 00 00

••1,1,1,3,3-пентафторбутан (HFC-365mfc) та 1,1,1,2,2,3,4,5,5,5-декафторпентан (HFC-43-10mee)


5,5

5,5

-

2903 49

••інші:

2903 49 10 00

•••інші пентафторпропани, гексафторпропани та гептафторпропани


5,5

5,5

-

2903 49 30 00

•••перфторовані похідні


5,5

5,5

-

2903 49 90 00

•••інші


5,5

5,5

-

ненасичені фторовані похідні ациклічних вуглеводів:

2903 51 00 00

••2,3,3,3-тетрафторпропен (HFO-1234yf), 1,3,3,3-тетрафторпропен (HFO-1234ze) та (Z)-1,1,1,4,4,4-гексафтор-2-бутен (HFO-1336mzz)


5,5

5,5

-

2903 59 00 00

••інші


5,5

5,5

-

бромовані або йодовані похідні ациклічних вуглеводнів:

2903 61 00 00

••метил бромід (бромметан)


5,5

5,5

-

2903 62 00 00

••етилен дибромід (ISO) (1,2-диброметан)


5,5

5,5

-

2903 69

••інші:

•••броміди:

2903 69 11 00

••••дибромметан


5,5

5,5

-

2903 69 19 00

••••інші


5,5

5,5

-

2903 69 80 00

•••йодиди


5,5

5,5

-

галогеновані похідні ациклічних вуглеводнів із вмістом двох або більше різних атомів галогенів:

2903 71 00 00

••хлордифторметан (HCFC-22)


5,5

5,5

-

2903 72 00 00

••дихлортрифторетани (HCFC-123)


5,5

5,5

-

2903 73 00 00

••дихлорфторетани (HCFC-141, 141b)


5,5

5,5

-

2903 74 00 00

••хлордифторетани (HCFC-142, 142b)


5,5

5,5

-

2903 75 00 00

••дихлорпентафтор-пропани (HCFC-225, 225ca, 225cb)


5,5

5,5

-

2903 76

••бромхлордифторметан (Halon-1211), бромтрифторметан (Halon-1301) та дибромтетрафторетани (Halon-2402):

2903 76 10 00

•••бромхлордифторметан (Halon-1211)


5,5

5,5

-

2903 76 20 00

•••бромтрифторметан (Halon-1301)


5,5

5,5

-

2903 76 90 00

•••дибромтетрафторетани (Halon-2402)


5,5

5,5

-

2903 77

••інші пергалогеновані похідні тільки фтором та хлором:

2903 77 60

•••трихлорфторметан, дихлордифторметан, трихлортрифторетани, дихлортетрафторетани та хлорпентафторетан:

2903 77 60 10

••••дихлордифторметан


0

0

-

2903 77 60 90

••••трихлорфторметан, трихлортрифторетани, дихлортетрафторетани та хлорпентафторетан


5,5

5,5

-

2903 77 90 00

•••інші


5,5

5,5

-

2903 78 00 00

••пергалогеновані похідні інші


5,5

5,5

-

2903 79

••інші:

2903 79 30 00

•••галогеновані похідні, які містять тільки бром та хлор або ті, що містять тільки фтор та хлор, або ті, що містять тільки фтор і бром


5,5

5,5

-

2903 79 80 00

•••інші


5,5

5,5

-

галогеновані похідні цикланових, цикленових або циклотерпенових вуглеводнів:

2903 81 00 00

••1,2,3,4,5,6-гекса-хлорциклогексан (HCH (ISO), включаючи ліндан (ISO, INN)


5,5

5,5

-

2903 82 00 00

••алдрин (ISO), хлордан (ISO) та гептахлор (ISO)


5,5

5,5

-

2903 83 00 00

••мірекс (ISO)


5,5

5,5

-

2903 89

••інші:

2903 89 10 00

•••1,2-дибром-4-(1,2-диброметил) циклогексан; тетрабромциклооктани


5,5

5,5

-

2903 89 80 00

•••інші


5,5

5,5

-

галогеновані похідні ароматичних вуглеводнів:

2903 91 00 00

••хлорбензол, o-дихло-рбензол та p-дихло-рбензол


5,5

5,5

-

2903 92 00 00

••гексахлорбензол (ISO) і DDT (ISO) (клофенотан (INN), 1,1,1-трихлор-2,2-біс(p-хлорфеніл)етан)


2

2

-

2903 93 00 00

••пентахлорбензол (ISO)


2

2

-

2903 94 00 00

••гексабромбіфеніли


2

2

-

2903 99

••інші:

2903 99 10 00

•••2,3,4,5,6-пентаброме-тилбензол


2

2

-

2903 99 80

•••інші:

2903 99 80 10

••••бензилхлорид (бензил хлористий)


0,1

0,1

-

2903 99 80 90

••••інші


2

2

-

2904

Сульфовані, нітровані або нітрозовані похідні вуглеводнів, галогеновані або негалогеновані:

2904 10 00 00

похідні із вмістом лише сульфогруп, їх солі та складні етилові ефіри


0

0

-

2904 20 00 00

похідні із вмістом лише нітро- або лише нітрозогруп


0

0

-

перфтороктансульфонова кислота, її солі та перфтороктансульфоніл фторид:

2904 31 00 00

••перфтороктансульфонова кислота


0

0

-

2904 32 00 00

••перфтороктансульфонат амонію


0

0

-

2904 33 00 00

••перфтороктансульфонат літію


0

0

-

2904 34 00 00

••перфтороктансульфонат калію


0

0

-

2904 35 00 00

••інші солі перфтороктансульфонової кислоти


0

0

-

2904 36 00 00

••перфтороктансульфоніл фтори


0

0

-

інші:

2904 91 00 00

••трихлоронітрометан (хлорпікрин)


0

0

-

2904 99 00 00

••інші


0

0

-

II. СПИРТИ ТА ЇХ ГАЛОГЕНОВАНІ, СУЛЬФОВАНІ, НІТРОВАНІ АБО НІТРОЗОВАНІ ПОХІДНІ

2905

Спирти ациклічні та їх галогеновані, сульфовані, нітровані або нітрозовані похідні:

моноспирти насичені:

2905 11 00 00

••метанол (метиловий спирт)


5,5

5,5

-

2905 12 00

••пропан-1-ол (спирт пропіловий) та пропан-2-ол (спирт ізопропіловий):

2905 12 00 10

•••пропан-1-ол (спирт пропіловий)


0,1

0,1

-

2905 12 00 20

•••пропан-2-ол (спирт ізопропіловий)


5,5

5,5

-

2905 13 00 00

••бутан-1-ол (спирт н-бутиловий)


0

0

-

2905 14

••інші бутаноли:

2905 14 10 00

•••2-метилпропан-2-ол (спирт третбутиловий)


5,5

5,5

-

2905 14 90 00

•••інші


5,5

5,5

-

2905 16

••октанол (спирт октиловий) та його ізомери:

2905 16 20 00

•••октан-2-ол


5,5

5,5

-

2905 16 85

•••інші:

2905 16 85 10

••••2-етилгексан-1-ол


0

0

-

2905 16 85 90

••••інші


5,5

5,5

-

2905 17 00 00

••додекан-1-ол (спирт лауриловий), гексадекан-1-ол (цетиловий спирт) та октадекан-1-ол (спирт стеариловий)


5,5

5,5

-

2905 19 00 00

••інші


5,5

5,5

-

ненасичені моноспирти:

2905 22 00 00

••ациклічні терпенові спирти


5,5

5,5

-

2905 29

••інші:

2905 29 10 00

•••аліловий спирт


5,5

5,5

-

2905 29 90 00

•••інші


5,5

5,5

-

діоли:

2905 31 00 00

••етиленгліколь (етандіол)


5,5

5,5

-

2905 32 00 00

••пропіленгліколь (пропан-1,2-діол)


0

0

-

2905 39

••інші:

2905 39 20 00

•••бутан-1,3-діол


5,5

5,5

-

•••бутан-1,4-діол:

2905 39 26 00

••••бутан-1,4-діол або тетраметилетилен гліколь (1,4-бутандіол) з 100-відсотковим (мас.%) вмістом вуглецю біологічного походження (a bіo-based carbon)


5,5

5,5

-

2905 39 28 00

••••інші


5,5

5,5

-

2905 39 30 00

•••2,4,7,9-тетра-метилдек-5-ін-4,7-діол


5,5

5,5

-

2905 39 95 00

•••інші


5,5

5,5

-

інші поліспирти:

2905 41 00 00

••2-етил-2-(гідроксиметил) пропан-1,3-діол (триметилолпропан)


5,5

5,5

-

2905 42 00 00

••пентаеритрит (пентаеритритол)


5,5

5,5

-

2905 43 00 00

••манітол (маніт)


0

0

-

2905 44

••D-глюцитол (сорбітол):

•••у водному розчині:

2905 44 11 00

••••із вмістом D-манітолу 2 мас.% або менше у перерахунку на вміст D-глюцитолу


5,5

5,5

-

2905 44 19 00

••••інший


5,5

5,5

-

•••інший:

2905 44 91 00

••••із вмістом D-манітолу 2 мас.% або менше у перерахунку на вміст D-глюцитолу


0

0

-

2905 44 99 00

••••інший


5,5

5,5

-

2905 45 00 00

••гліцерин


5,5

5,5

-

2905 49 00

••інші:

2905 49 00 10

•••ксиліт харчовий


5

5

-

2905 49 00 90

•••інші


5,5

5,5

-

галогеновані, сульфовані, нітровані або нітрозовані похідні ациклічних спиртів:

2905 51 00 00

••етхлорвінол (INN)


0

0

-

2905 59

••інші:

2905 59 91 00

•••2,2-біс (бромметил) пропандіол


0

0

-

2905 59 98 00

•••інші


0

0

-

2906

Спирти циклічні та їх галогеновані, сульфовані, нітровані або нітрозовані похідні:

цикланові (циклоалканові), цикленові (циклоалкенові) або циклотерпенові:

2906 11 00 00

••ментол


0

0

-

2906 12 00 00

••циклогексанол, метилциклогексаноли та диметил-циклогексаноли


5,5

5,5

-

2906 13

••стерини та інозити:

2906 13 10 00

•••стерини


5,5

5,5

-

2906 13 90 00

•••інозити


5,5

5,5

-

2906 19 00 00

••інші


5,5

5,5

-

ароматичні:

2906 21 00 00

••бензиловий спирт


5,5

5,5

-

2906 29 00 00

••інші


5,5

5,5

-

III. ФЕНОЛИ, ФЕНОЛОСПИРТИ ТА ЇХ ГАЛОГЕНОВАНІ, СУЛЬФОВАНІ, НІТРОВАНІ АБО НІТРОЗОВАНІ ПОХІДНІ

2907

Феноли; фенолоспирти:

монофеноли:

2907 11 00 00

••фенол (гідроксибензол) та його солі


0

0

-

2907 12 00

••крезоли та їх солі:

2907 12 00 10

•••n-крезол


1

1

-

2907 12 00 90

•••інші


5,5

5,5

-

2907 13 00 00

••октилфенол, нонілфенол та їх ізомери; солі цих речовин


5,5

5,5

-

2907 15

••нафтоли та їх солі:

2907 15 10 00

•••1-нафтол


5,5

5,5

-

2907 15 90 00

•••інші


5,5

5,5

-

2907 19

••інші:

2907 19 10 00

•••ксиленоли та їх солі


5,5

5,5

-

2907 19 90 00

•••інші


0

0

-

поліфеноли; фенолоспирти:

2907 21 00 00

••резорцин та його солі


0

0

-

2907 22 00 00

••гідрохінон (хінол) та його солі


5,5

5,5

-

2907 23 00 00

••4,4’-ізопро-пілідендифенол (бісфенол A, дифенілолпропан) та його солі


5,5

5,5

-

2907 29 00 00

••інші


5,5

5,5

-

2908

Галогеновані, сульфовані, нітровані або нітрозовані похідні фенолів або фенолоспиртів:

похідні, що містять лише галогеногрупи та їх солі:

2908 11 00 00

••пентахлорфенол (ISO)


0

0

-

2908 19 00 00

••інші


0

0

-

інші:

2908 91 00 00

••діносеб (ISO) та його солі


5,5

5,5

-

2908 92 00 00

••4,6-динітро-о-крезол (DNOC (ISO) та його солі


5,5

5,5

-

2908 99 00 00

••інші


5,5

5,5

-

IV. ПРОСТІ ЕФІРИ (ЕТЕРИ), ПЕРОКСИДИ СПИРТІВ, ПЕРОКСИДИ ПРОСТИХ ЕФІРІВ, ПЕРОКСИДИ АЦЕТАЛЕЙ ТА НАПІВАЦЕТАЛЕЙ, ПЕРОКСИДИ КЕТОНІВ, ЕПОКСИДИ З ТРИЧЛЕННИМ ЦИКЛОМ, АЦЕТАЛІ І НАПІВАЦЕТАЛІ ТА ЇХ ГАЛОГЕНОВАНІ, СУЛЬФОВАНІ, НІТРОВАНІ АБО НІТРОЗОВАНІ ПОХІДНІ

2909

Ефіри прості, ефіроспирти, ефірофеноли, ефіроспиртофеноли, пероксиди спиртів, пероксиди простих ефірів, пероксиди ацеталей та напівацеталей, пероксиди кетонів (визначеного або невизначеного хімічного складу) та їх галогеновані, сульфовані, нітровані або нітрозовані похідні:

прості ефіри ациклічні та їх галогеновані, сульфовані, нітровані або нітрозовані похідні:

2909 11 00 00

••діетиловий ефір


5,5

5,5

-

2909 19

••інші:

2909 19 10 00

•••третбутиловий простий ефір (етил-трет-бутиловий ефір, ETBE)


5,5

5,5

-

2909 19 90

•••інші:

2909 19 90 10

••••діаліловий ефір


1

1

-

2909 19 90 20

••••метил-третбутиловий ефір


0

0

-

2909 19 90 90

••••інші


5,5

5,5

-

2909 20 00 00

ефіри прості цикла-нові (циклоалканові), цикленові (циклоалкенові) або циклотерпенові та їх галогеновані, сульфовані, нітровані або нітрозовані похідні


5,5

5,5

-

2909 30

ефіри прості ароматичні та їх галогеновані, сульфовані, нітровані або нітрозовані похідні:

2909 30 10 00

••дифеніловий ефір простий


5,5

5,5

-

••похідні галогеновані тільки з бромом:

2909 30 31 00

•••пентабромди-феніловий ефір простий; 1,2,4,5-тетрабром-3,6-біс-(пентабромофенокси)бензол


5,5

5,5

-

2909 30 35 00

•••1,2-біс(2,4,6-трибро-мофенокси)етан, для виробництва акрилонітрил-бутадієнстиролу (ABS)


5,5

5,5

-

2909 30 38 00

•••інші


5,5

5,5

-

2909 30 90 00

••інші


0

0

-

ефіроспирти та їх галогеновані, сульфовані, нітровані або нітрозовані похідні:

2909 41 00 00

••2,2’-оксидіетанол (діетиленгліколь, дигліколь)


5,5

5,5

-

2909 43 00 00

••прості монобутилові ефіри етиленгліколю або діетиленгліколю


5,5

5,5

-

2909 44 00

••інші прості моноалкільні ефіри етиленгліколю або діетиленгліколю:

2909 44 00 20

•••етилцелозольв


1

1

-

2909 44 00 90

•••інші


5,5

5,5

-

2909 49

••інші:

2909 49 11 00

•••2-(2-хлоре-токси)етанол


0

0

-

2909 49 80

•••інші:

2909 49 80 10

••••циклічні


5,5

5,5

-

2909 49 80 90

••••інші


0

0

-

2909 50 00

ефірофеноли, ефіроспиртофеноли та їх галогеновані, сульфовані, нітровані або нітрозовані похідні:

2909 50 00 10

••що використовуються для промислового складання моторних транспортних засобів


0

0

-

2909 50 00 90

••інші


5,5

5,5

-

2909 60

пероксиди спиртів, простих ефірів, ацеталей, напівацеталей, кетонів та їх галогеновані, сульфовані, нітровані або нітрозовані похідні:

2909 60 10 00

••пероксиди ацеталей та напівацеталей


5,5

5,5

-

2909 60 90 00

••інші


5,5

5,5

-

2910

Епоксиди, епоксиспирти, епоксифеноли та епоксиефіри, що містять в структурі тричленний цикл, та їх галогеновані, сульфовані, нітровані або нітрозовані похідні:

2910 10 00 00

оксиран (етиленоксид)


0

0

-

2910 20 00 00

метилоксиран (пропіленоксид)


0

0

-

2910 30 00 00

1-хлор-2,3-епоксипропан (епіхлоргідрин)


5,5

5,5

-

2910 40 00 00

діелдрін (ISO, INN)


5,5

5,5

-

2910 50 00 00

ендрін (ISO)


5,5

5,5

-

2910 90 00 00

інші


5,5

5,5

-

2911 00 00 00

Ацеталі і напівацеталі, до складу яких входить або не входить інша кисневмісна функціональна група, та їх галогеновані, сульфовані, нітровані або нітрозовані похідні


5,5

5,5

-

V. СПОЛУКИ З АЛЬДЕГІДНОЮ ФУНКЦІОНАЛЬНОЮ ГРУПОЮ

2912

Альдегіди, до складу яких входить або не входить інша кисневмісна функціональна група; циклічні полімери альдегідів; параформальдегід:

альдегіди ациклічні, до складу яких не входить інша кисневмісна функціональна група:

2912 11 00 00

••метаналь (формальдегід)


5,5

5,5

-

2912 12 00 00

••етаналь (ацетальдегід)


2

2

-

2912 19 00

••інші:

2912 19 00 10

•••бутаналь (бутиральдегід, нормальний ізомер)


5,5

5,5

-

2912 19 00 90

•••інші


0

0

-

альдегіди циклічні, до складу яких не входить інша кисневмісна функціональна група:

2912 21 00 00

••бензальдегід


5,5

5,5

-

2912 29 00 00

••інші


5,5

5,5

-

альдегіди простих ефірів, альдегідофеноли та альдегіди, до складу яких входить інша кисневмісна функціональна група:

2912 41 00 00

••ванілін (4-гідрокси-3-мето-ксибензальдегід)


5,5

5,5

-

2912 42 00 00

••етилванілін (3-етокси-4-гідро-ксибензальдегід)


5,5

5,5

-

2912 49 00 00

••інші


5,5

5,5

-

2912 50 00 00

циклічні полімери альдегідів


5,5

5,5

-

2912 60 00 00

параформальдегід


5,5

5,5

-

2913 00 00 00

Похідні речовин товарної позиції 2912, галогеновані, сульфовані, нітровані або нітрозовані


5,5

5,5

-

VI. СПОЛУКИ З КЕТОННОЮ ТА ХІНОННОЮ ФУНКЦІОНАЛЬНИМИ ГРУПАМИ

2914

Кетони та хінони, до складу яких входить або не входить інша кисневмісна функціональна група, та їх галогеновані, сульфовані, нітровані або нітрозовані похідні:

кетони ациклічні, до складу яких не входить інша кисневмісна функціональна група:

2914 11 00 00

••ацетон


0

0

-

2914 12 00 00

••бутанон (метилетилкетон)


1

1

-

2914 13 00 00

••4-метилпентан-2-он (метилізобутилкетон)


5,5

5,5

-

2914 19

••інші:

2914 19 10 00

•••5-метилгексан-2-он


5,5

5,5

-

2914 19 90 00

•••інші


5,5

5,5

-

кетони цикланові (циклоалканові), цикленові (циклоалкенові) або циклотерпенові, до складу яких не входять інші кисневмісні функціональні групи:

2914 22 00 00

••циклогексанон та метилциклогексанони


0

0

-

2914 23 00 00

••іонони та метиліонони


5,5

5,5

-

2914 29 00

••інші:

2914 29 00 10

•••ізофорон (3,5,5-три-метил-2-циклогексен-1-он)


0,1

0,1

-

2914 29 00 20

•••камфора


0

0

-

2914 29 00 90

•••інші


5,5

5,5

-

кетони ароматичні, до складу яких не входить інша кисневмісна функціональна група:

2914 31 00 00

••фенілацетон (фенілпропан-2-он)


5,5

5,5

-

2914 39 00

••інші:

2914 39 00 10

•••ацетофенон


0,1

0,1

-

2914 39 00 90

•••інші


5,5

5,5

-

2914 40

кетоноспирти та кетоноальдегіди:

2914 40 10 00

••4-гідрокси-4-метилпентан-2-он (діацетоновий спирт)


5,5

5,5

-

2914 40 90 00

••інші


5,5

5,5

-

2914 50 00 00

кетонофеноли та кетони, до складу яких входить інша кисневмісна функціональна група


2

2

-

хінони:

2914 61 00 00

••антрахінон


5,5

5,5

-

2914 62 00 00

••коензим Q10 (убідекаренон (INN))


0

0

-

2914 69

••інші:

2914 69 10 00

•••1,4-нафтохінон


0

0

-

2914 69 80 00

•••інші


0

0

-

галогеновані, сульфовані, нітровані або нітрозовані похідні:

2914 71 00 00

••хлордекон (ISO)


5,5

5,5

-

2914 79 00 00

••інші


5,5

5,5

-

VII. КИСЛОТИ КАРБОНОВІ ТА ЇХ АНГІДРИДИ, ГАЛОГЕНАНГІДРИДИ, ПЕРОКСИДИ, ПЕРОКСИКИСЛОТИ ТА ЇХ ГАЛОГЕНОВАНІ, СУЛЬФОВАНІ, НІТРОВАНІ АБО НІТРОЗОВАНІ ПОХІДНІ

2915

Кислоти ациклічні монокарбонові насичені та їх ангідриди, галогенангідриди, пероксиди, пероксикислоти; їх галогеновані, сульфовані, нітровані або нітрозовані похідні:

мурашина кислота, її солі та складні ефіри:

2915 11 00 00

••мурашина кислота


0

0

-

2915 12 00 00

••солі мурашиної кислоти


5,5

5,5

-

2915 13 00 00

••складні ефіри мурашиної кислоти


5,5

5,5

-

оцтова кислота та її солі; оцтовий ангідрид:

2915 21 00 00

••оцтова кислота


5,5

5,5

-

2915 24 00 00

••оцтовий ангідрид


2

2

-

2915 29 00 00

••інші


5,5

5,5

-

складні ефіри оцтової кислоти:

2915 31 00 00

••етилацетат


0

0

-

2915 32 00 00

••вінілацетат


5,5

5,5

-

2915 33 00 00

••н-бутилацетат


0

0

-

2915 36 00 00

••диносебу (ISO) ацетат


5,5

5,5

-

2915 39 00 00

••інші


5,5

5,5

-

2915 40 00 00

кислоти моно-, ди- або трихлороцтові, їх солі та складні ефіри


0

0

-

2915 50 00 00

пропіонова кислота, її солі та складні ефіри


5,5

5,5

-

2915 60

масляні кислоти, валеріанові кислоти, їх солі та складні ефіри:

••масляні кислоти, їх солі та складні ефіри:

2915 60 11 00

•••діізобутират 1-ізопропіл-2,2-диметилтриметилену


5,5

5,5

-

2915 60 19 00

•••інші


5,5

5,5

-

2915 60 90 00

••валеріанові кислоти, їх солі та складні ефіри


0

0

-

2915 70

пальмітинова кислота, стеаринова кислота, їх солі та складні ефіри:

2915 70 40 00

••пальмітинова кислота, її солі та складні ефіри


5,5

5,5

-

2915 70 50

••стеаринова кислота, її солі та складні ефіри:

2915 70 50 10

•••стеаринова кислота


1

1

-

2915 70 50 90

•••інші


5,5

5,5

-

2915 90

інші:

2915 90 30 00

••лауринова кислота, її солі та складні ефіри


5,5

5,5

-

2915 90 70

••інші:

2915 90 70 10

•••октоат олова (II) (2-етилгексанової кислоти олова (II) сіль)


2

2

-

2915 90 70 90

•••інші


5,5

5,5

-

2916

Кислоти ациклічні монокарбонові ненасичені, кислоти циклічні монокарбонові, їх ангідриди, галогенангідриди, пероксиди та пероксикислоти; їх галогеновані, сульфовані, нітровані або нітрозовані похідні:

ациклічні монокарбонові кислоти ненасичені, їх ангідриди, галогенангідриди, пероксиди, пероксикислоти та їх похідні:

2916 11 00 00

••акрилова кислота та її солі


0

0

-

2916 12 00 00

••складні ефіри акрилової кислоти


0

0

-

2916 13 00 00

••метакрилова кислота та її солі


0

0

-

2916 14 00 00

••складні ефіри метакрилової кислоти


0

0

-

2916 15 00 00

••олеїнова, лінолева або ліноленова кислоти, їх солі та складні ефіри


1

1

-

2916 16 00 00

••бінапакрил (ISO)


6,5

6,5

-

2916 19

••інші:

2916 19 10 00

•••ундецилові кислоти, їх солі та складні ефіри


6,5

6,5

-

2916 19 40 00

•••кислота кротонова


6,5

6,5

-

2916 19 95

•••інші:

2916 19 95 10

••••гекса-2, 4-дієнова кислота (сорбінова кислота)


2

2

-

2916 19 95 90

••••інші


6,5

6,5

-

2916 20 00 00

кислоти цикланові (циклоалканові), цикленові (циклоалкенові) та циклотерпенові монокарбонові, їх ангідриди, галогенангідриди, пероксиди, пероксикислоти та їх похідні


6,5

6,5

-

кислоти ароматичні монокарбонові, їх ангідриди, галогенангідриди, пероксиди, пероксикислоти та їх похідні:

2916 31 00 00

••бензойна кислота, її солі та складні ефіри


0

0

-

2916 32 00

••пероксид бензоїлу та хлористий бензоїл:

2916 32 00 10

•••пероксид бензоїлу


1

1

-

2916 32 00 90

•••хлористий бензоїл


6,5

6,5

-

2916 34 00 00

••фенілоцтова кислота та її солі


2

2

-

2916 39

••інші:

2916 39 10 00

•••складні ефіри фенілоцтової кислоти


6,5

6,5

-

2916 39 90

•••інші:

2916 39 90 10

••••ібупрофен (іbuprofen INN)


2

2

-

2916 39 90 90

••••інші


6,5

6,5

-

2917

Кислоти полікарбонові, їх ангідриди, галогенангідриди, пероксиди та пероксикислоти; їх галогеновані, сульфовані, нітровані або нітрозовані похідні:

кислоти ациклічні полікарбонові, їх ангідриди, галогенангідриди, пероксиди, пероксикислоти та їх похідні:

2917 11 00 00

••щавлева кислота, її солі та складні ефіри


6,5

6,5

-

2917 12 00 00

••адипінова кислота, її солі та складні ефіри


6,5

6,5

-

2917 13

••азелаїнова кислота, себацинова кислота, їх солі та складні ефіри:

2917 13 10 00

•••себацинова кислота


6,5

6,5

-

2917 13 90 00

•••інші


6,5

6,5

-

2917 14 00 00

••малеїновий ангідрид


6,5

6,5

-

2917 19

••інші:

2917 19 10 00

•••малонова кислота, її солі та складні ефіри


6,5

6,5

-

2917 19 20 00

•••бурштинова кислота (етан-1,2-дикарбонова кислота, сукцинат, бутандиова кислота) з 100-відсотковим (мас.%) вмістом вуглецю біологічного походження (a bіo-based carbon)


0

0

-

2917 19 80 00

•••інші


0

0

-

2917 20 00 00

кислоти цикланові (циклоалканові), цикленові (циклоалкенові) або циклотерпенові полікарбонові, їх ангідриди, галогенангідриди, пероксиди, пероксикислоти та їх похідні


6,5

6,5

-

кислоти ароматичні полікарбонові, їх ангідриди, галогенангідриди, пероксиди, пероксикислоти та їх похідні:

2917 32 00 00

••діоктил-ортофталати


6,5

6,5

-

2917 33 00 00

••диноніл-ортофталати або дидецилортофталати


0

0

-

2917 34 00 00

••інші складні ефіри ортофталевої кислоти


0

0

-

2917 35 00

••фталевий ангідрид:

2917 35 00 10

•••що використовується для промислового складання моторних транспортних засобів


0

0

-

2917 35 00 90

•••інший


6,5

6,5

-

2917 36 00 00

••терефталева кислота та її солі


6,5

6,5

-

2917 37 00 00

••диметилтерефталат


6,5

6,5

-

2917 39

••інші:

2917 39 20 00

•••складний ефір чи ангідрид тетрабромфталевої кислоти; бензол-1,2,4-три-карбонова кислота; ізофталоїлдихлорид, що містить 0,8 мас.% чи менше терефталої-лдихлориду; нафталін-1,4,5,8-тетракарбонова кислота; тетрахлорфталевий ангідрид; 3,5-біс(метоксикарбоніл) бензолсульфонат натрію


6,5

6,5

-

2917 39 95 00

•••інші


6,5

6,5

-

2918

Кислоти карбонові, до складу яких входить додаткова кисневмісна функціональна група, та їх ангідриди, галогенангідриди, пероксиди, пероксикислоти; їх галогеновані, сульфовані, нітровані або нітрозовані похідні:

кислоти карбонові, до складу яких входить спиртова група, але не входить інша кисневмісна функціональна група, їх ангідриди, галогенангідриди, пероксиди, пероксикислоти та їх похідні:

2918 11 00 00

••молочна кислота, її солі та складні ефіри


6,5

6,5

-

2918 12 00 00

••винна кислота


6,5

6,5

-

2918 13 00 00

••солі та складні ефіри винної кислоти


6,5

6,5

-

2918 14 00 00

••лимонна кислота


6,5

6,5

-

2918 15 00

••солі та складні ефіри лимонної кислоти:

2918 15 00 10

•••натрій цитрат


2

2

-

2918 15 00 90

•••інші


6,5

6,5

-

2918 16 00 00

••глюконова кислота, її солі та складні ефіри


0

0

-

2918 17 00 00

••2,2-дифеніл-2-гідро-ксиоцтова кислота (бензилова кислота)


6,5

6,5

-

2918 18 00 00

••хлорбензилат (ISO)


6,5

6,5

-

2918 19

••інші:

2918 19 30 00

•••холева кислота, 3-aльфа, 12-альфа-дигідрокси-5-бета-холан-24-ова кислота (дезоксихолева кислота), їх солі та складні ефіри


0

0

-

2918 19 40 00

•••2,2-біс(гідро-ксиметил) пропіонова кислота


0

0

-

2918 19 98

•••інші:

2918 19 98 10

••••бромпропілат (ізопропіл-4, 4-дибромбензилат)


0,1

0,1

-

2918 19 98 20

••••12-гідрокси-стеаринова кислота (12-hydroxystearіc acіd)


2

2

-

2918 19 98 90

••••інші


6,5

6,5

-

кислоти карбонові, до складу яких входить фенольна функціональна група, але не входить інша кисневмісна функціональна група, їх ангідриди, галогенангідриди, пероксиди, пероксикислоти та їх похідні:

2918 21 00 00

••саліцилова кислота та її солі


2

2

-

2918 22 00 00

••о-ацетилсаліцилова кислота, її солі та складні ефіри


6,5

6,5

-

2918 23 00 00

••інші складні ефіри саліцилової кислоти та їх солі


6,5

6,5

-

2918 29 00

••інші:

2918 29 00 10

•••метиловий ефір 4-гідроксибензойної кислоти (methylparaben)


0

0

-

2918 29 00 20

•••вісмуту галат основний (bіsmuth subgallate)


0

0

-

2918 29 00 30

•••сульфосаліцилові кислоти, гідроксинафтойні кислоти, їх солі та складні ефіри


0

0

-

2918 29 00 90

•••інші


6,5

6,5

-

2918 30 00 00

кислоти карбонові, до складу яких входить альдегідна або кетонова група, але не входить інша кисневмісна функціональна група, їх ангідриди, галогенангідриди, пероксиди, пероксикислоти та їх похідні


6,5

6,5

-

інші:

2918 91 00 00

••2,4,5-Т (ISO) (2,4,5-трихлор-феноксіоцтова кислота), її солі та складні ефіри


6,5

6,5

-

2918 99

••інші:

2918 99 40

•••2,6-диметокси-бензойна кислота; дикамба (ISO); феноксіацетат натрію:

2918 99 40 10

••••дикамба (ISO)


0

0

-

2918 99 40 90

••••інші


6,5

6,5

-

2918 99 90

•••інші:

2918 99 90 10

••••напроксен (naproxen INN)


0

0

-

2918 99 90 20

••••дикамба амінна сіль (амінна сіль 2-метокси-3,6-дихлорбензойної кислоти)


0,1

0,1

-

2918 99 90 30

••••гемфіброзил (gemfіbrozіl INN)


0

0

-

2918 99 90 40

••••2,4-Д кислота (2,4-дихлорфеноксі-оцтова кислота)


0

0

-

2918 99 90 90

••••інші


6,5

6,5

-

VIII. СКЛАДНІ ЕФІРИ (ЕСТЕРИ) НЕОРГАНІЧНИХ КИСЛОТ НЕМЕТАЛІВ, ЇХ СОЛІ ТА ГАЛОГЕНОВАНІ, СУЛЬФОВАНІ, НІТРОВАНІ АБО НІТРОЗОВАНІ ПОХІДНІ

2919

Ефіри фосфорної кислоти складні та їх солі, включаючи лактофосфати; їх галогеновані, сульфовані, нітровані або нітрозовані похідні:

2919 10 00 00

трис (2,3-дибромпропіл) фосфат


6,5

6,5

-

2919 90 00

інші:

2919 90 00 10

••три (2-хлорізопропіл) фосфат


2

2

-

2919 90 00 90

••інші


6,5

6,5

-

2920

Складні ефіри інших неорганічних кислот неметалів (за винятком складних ефірів галоїдних сполук водню) та їх солі; їх галогеновані, сульфовані, нітровані або нітрозовані похідні:

тіофосфорні складні ефіри (фосфоротіоати) та їх солі; їх галогеновані, сульфовані, нітровані або нітрозовані похідні:

2920 11 00 00

••паратіон (ISO) та паратіонметил (ISO) (метилпаратіон)


6,5

6,5

-

2920 19 00 00

••інші


6,5

6,5

-

складні ефіри (естери) фосфітної кислоти та їх солі; їх галогеновані, сульфовані, нітровані або нітрозовані похідні:

2920 21 00 00

••диметилфосфіт


6,5

6,5

-

2920 22 00 00

••діетилфосфіт


6,5

6,5

-

2920 23 00 00

••триметилфосфіт


6,5

6,5

-

2920 24 00 00

••триетилфосфіт


6,5

6,5

-

2920 29 00 00

••інші


6,5

6,5

-

2920 30 00 00

ендосульфан (ISO)


6,5

6,5

-

2920 90

інші:

2920 90 10 00

••складні ефіри сірчаної кислоти та вуглекислоти та їх солі, та їх галогеновані, сульфовані, нітровані або нітрозовані похідні


6,5

6,5

-

2920 90 70 00

••інші сполуки


6,5

6,5

-

IX. СПОЛУКИ З ФУНКЦІОНАЛЬНОЮ ГРУПОЮ ІЗ ВМІСТОМ АЗОТУ

2921

Сполуки з амінною функціональною групою:

моноаміни ациклічні та їх похідні; солі цих сполук:

2921 11 00 00

••метиламін, ди- або триметиламін та їх солі


0

0

кг мет.ам.

2921 12 00 00

••2-(N,N-диметиламін) етилхлорид гідрохлорид


6,5

6,5

-

2921 13 00 00

••2-(N,N-диетиламін) етилхлорид гідрохлорид


6,5

6,5

-

2921 14 00 00

••2-(N,N-діізопро-піламін) етилхлорид гідрохлорид


6,5

6,5

-

2921 19

••інші:

2921 19 40 00

•••1,1,3,3-тетраметил-бутиламін


0

0

-

2921 19 50 00

•••діетиламін та його солі


0

0

-

2921 19 99

•••інші:

2921 19 99 10

••••ізопропіламін та його солі


0

0

-

2921 19 99 20

••••таурін (taurіne INN)


0

0

-

2921 19 99 90

••••інші


6,5

6,5

-

поліаміни ациклічні та їх похідні; солі цих сполук:

2921 21 00 00

••етилендіамін та його солі


0

0

-

2921 22 00 00

••гексаметилендіамін та його солі


2

2

-

2921 29 00 00

••інші


0

0

-

2921 30

моно- або поліаміни цикланові, цикленові або циклотерпенові та їх похідні; солі цих речовин:

2921 30 10 00

••циклогексиламін і циклогексилдиметил-амін та їх солі


1

1

-

2921 30 91 00

••циклогекс-1,3-илендіамін (1,3-діаміно-циклогексан)


6,5

6,5

-

2921 30 99 00

••інші


6,5

6,5

-

моноаміни ароматичні та їх похідні; солі цих речовин:

2921 41 00 00

••анілін та його солі


2

2

-

2921 42 00

••похідні аніліну та їх солі:

2921 42 00 10

•••галогеновані, сульфовані, нітровані, нітрозовані похідні та їх солі


6,5

6,5

-

2921 42 00 90

•••інші


6,5

6,5

-

2921 43 00 00

••толуїдини та їх похідні; солі цих речовин


6,5

6,5

-

2921 44 00 00

••дифеніламін та його похідні; солі цих речовин


2

2

-

2921 45 00 00

••1-нафтиламін (альфа-нафтиламін), 2-нафтиламін (бета-нафтиламін) та їх похідні; солі цих речовин


6,5

6,5

-

2921 46 00 00

••амфетамін (INN), бензфетамін (INN), дексамфетамін (INN), етиламфетамін (INN), фенкамфамін (INN), лефетамін (INN), левамфетамін (INN), мефенорекс (INN) і фентермін (I); солі цих сполук


0

0

-

2921 49 00 00

••інші


0

0

-

поліаміни ароматичні та їх похідні; солі цих речовин:

2921 51

••o-, м-, п-фенілендіамін, діамінотолуоли та їх похідні; солі цих речовин:

•••о-, м-, п-фенілендіамін, діамінтолуоли та їх галогеновані, сульфовані, нітровані та нітрозовані похідні; солі цих речовин:

2921 51 11 00

••••м-фенілендіамін, чистота якого 99 мас.% або більше і який містить:


0

0

-

None1 мас.% або менше води,

None200 мг/кг або менше о-фенілендіаміну та

None450 мг/кг або менше п-фенілендіаміну

2921 51 19 00

••••інші


6,5

6,5

-

2921 51 90

•••інші:

2921 51 90 10

••••амінофеніл-парамінова кислота


0

0

-

2921 51 90 30

••••що використовуються для промислового складання моторних транспортних засобів


0

0

-

2921 51 90 90

••••інші


6,5

6,5

-

2921 59

••інші:

2921 59 50 00

•••м-феніленбіс (метиламін), 2,2’-дихлор-4,4’-метилендіанілін, 4,4’-бі-о-толуїдин, 1,8-нафтилендіамін


6,5

6,5

-

2921 59 90 00

•••інші


6,5

6,5

-

2922

Аміносполуки, до складу яких входить кисневмісна функціональна група:

аміноспирти, їх прості та складні ефіри, крім сполук, до складу яких входить більш як один тип кисневмісних функціональних груп; солі цих речовин:

2922 11 00 00

••моноетаноламін та його солі


0

0

-

2922 12 00 00

••діетаноламін та його солі


2

2

-

2922 14 00 00

••декстропропоксифен (INN) та його солі


0

0

-

2922 15 00 00

••триетаноламін


6,5

6,5

-

2922 16 00 00

••діетаноламонію перфтороктансульфонат


0

0

-

2922 17 00 00

••метилдіетаноламін та етилдіетаноламін


0

0

-

2922 18 00 00

••2-(N,N-діізопро-піламін) етанол


0

0

-

2922 19 00

••інші:

2922 19 00 10

•••солі триетаноламіну


6,5

6,5

-

2922 19 00 90

•••інші


0

0

-

амінонафтоли та інші амінофеноли, їх прості і складні ефіри, крім сполук, до складу яких входить більш як один тип кисневмісних функціональних груп; солі цих речовин:

2922 21 00 00

••аміногідро-ксинафталінсульфо-кислоти та їх солі


0

0

-

2922 29 00

••інші:

2922 29 00 10

•••анізидини, діанізидини, фенетидини та їх солі


6,5

6,5

-

2922 29 00 90

•••інші


0

0

-

аміноальдегіди, амінокетони та амінохінони, крім сполук, до складу яких входить більш як один тип кисневмісних функціональних груп; солі цих речовин:

2922 31 00 00

••амфепрамон (INN), метадон (INN) та норметадон (INN); солі цих сполук


6,5

6,5

-

2922 39 00 00

••інші


6,5

6,5

-

амінокислоти та їх складні ефіри, крім сполук, до складу яких входить більш як один тип кисневмісних функціональних груп; солі цих речовин:

2922 41 00 00

••лізин та його складні ефіри; солі цих речовин


6,5

6,5

-

2922 42 00 00

••глутамінова кислота та її солі


6,5

6,5

-

2922 43 00 00

••антранілова кислота та її солі


6,5

6,5

-

2922 44 00 00

••тилідин (INN) та його солі


0

0

-

2922 49

••інші:

2922 49 20 00

•••бета-аланін


0

0

-

2922 49 85 00

•••інші


0

0

-

2922 50 00

аміноспиртофеноли, амінокислотофеноли та інші аміносполуки, до складу яких входять кисневмісні функціональні групи:

2922 50 00 10

••фенілефрину гідрохлорид (phenylephrіne INN), 5-аміносаліцилова кислота


0

0

-

2922 50 00 20

••трамадолу гідрохлорид (tramadol INN)


0

0

-

2922 50 00 90

••інші


6,5

6,5

-

2923

Солі та гідроксиди амонію четвертинні; лецитини та інші фосфоаміноліпіди, визначеного або не визначеного хімічного складу:

2923 10 00

холін та його солі:

2923 10 00 10

••хлорид холіну


0

0

-

2923 10 00 90

••інші


6,5

6,5

-

2923 20 00 00

лецитини та інші фосфоаміноліпіди


6,5

6,5

-

2923 30 00 00

тетраетиламонію перфтороктансульфонат


6,5

6,5

-

2923 40 00 00

дидецилдиметиламонію перфтороктансульфонат


6,5

6,5

-

2923 90 00 00

інші


6,5

6,5

-

2924

Сполуки, що містять функціональну карбоксамідну групу; сполуки вуглекислоти, що містять функціональну амідну групу:

аміди ациклічні (включаючи ациклічні карбамати) та їх похідні; солі цих сполук:

2924 11 00 00

••мепробамат (INN)


0

0

-

2924 12 00 00

••фторацетамід (ISO), монокротофос (ISO) та фосфамідон (ISO)


0

0

-

2924 19 00 00

••інші


0

0

-

аміди циклічні (включаючи циклічні карбамати) та їх похідні; солі цих сполук:

2924 21 00 00

••уреїни та їх похідні; солі цих сполук


0

0

-

2924 23 00 00

••2-ацетамідобензойна кислота (N-ацетилантранілова кислота) та її солі


0

0

-

2924 24 00 00

••етинамат (INN)


0

0

-

2924 25 00 00

••алахлор (ISO)


0

0

-

2924 29

••інші:

2924 29 10 00

•••лідокаїн (INN)


0

0

-

2924 29 70

•••інші:

2924 29 70 10

••••метолахлор


0,1

0,1

-

2924 29 70 90

••••інші


0

0

-

2925

Сполуки, що містять функціональну карбоксімідну групу (включаючи сахарин та його солі) та сполуки, що містять функціональну імінну групу:

іміди та їх похідні; солі цих речовин:

2925 11 00 00

••сахарин та його солі


0

0

-

2925 12 00 00

••глутетімід (INN)


6,5

6,5

-

2925 19

••інші:

2925 19 20 00

•••3,3’,4,4’,5,5’,6,6’-октабром-N,N’-етилендифталімід; N,N’-етиленбіс (4,5-дибромгексагідро-3,6-метанфталімід)


6,5

6,5

-

2925 19 95 00

•••інші


6,5

6,5

-

іміни та їх похідні; солі цих сполук:

2925 21 00 00

••хлордимеформ (ISO)


6,5

6,5

-

2925 29 00 00

••інші


6,5

6,5

-

2926

Сполуки, що містять функціональну нітрильну групу:

2926 10 00 00

акрилонітрил


0

0

-

2926 20 00 00

1-ціаногуанідин (диціандіамід)


6,5

6,5

-

2926 30 00 00

фенпропорекс (INN) та його солі; метадон (INN) - проміжний продукт (4-ціано-2-диметиламіно-4,4-дифенілбутан)


0

0

-

2926 40 00 00

альфа-фенілацетоацетонітрил


0

0

-

2926 90

інші:

2926 90 20 00

••ізофталонітрил


0

0

-

2926 90 70 00

••інші


0

0

-

2927 00 00 00

Діазо-, азо- або азоксисполуки


0

0

-

2928 00

Органічні похідні гідразину або гідроксиламіну:

2928 00 10 00

N,N-біс(2-метоксиетил) гідроксиламін


6,5

6,5

-

2928 00 90

інші:

2928 00 90 10

••фенілгідразин


0,1

0,1

-

2928 00 90 90

••інші


6,5

6,5

-

2929

Сполуки, до складу яких входять інші функціональні групи із вмістом азоту:

2929 10 00

ізоціанати:

2929 10 00 10

••метилфенілен-діізоціанати (толуолдіізоціанати)


6,5

6,5

-

2929 10 00 90

••інші


6,5

6,5

-

2929 90 00 00

інші


6,5

6,5

-

X. ОРГАНO-НЕОРГАНІЧНІ СПОЛУКИ, ГЕТЕРОЦИКЛІЧНІ СПОЛУКИ, НУКЛЕЇНОВІ КИСЛОТИ ТА ЇХ СОЛІ ТА СУЛЬФОНАМІДИ

2930

Сполуки сіркоорганічні:

2930 10 00 00

2-(N,N-диметиламіно) етантіол


0

0

-

2930 20 00 10

••етилпропілтіокарбамат (S-етил-NN-ди-н-пропілтіокарбамат)


0,1

0,1

-

2930 20 00 90

••інші


6,5

6,5

-

2930 30 00 00

тіурам моно-, ди- або тетрасульфіди


0

0

-

2930 40

метіонін:

2930 40 10 00

••метіонін (INN)


6,5

6,5

-

2930 40 90 00

••інші


6,5

6,5

-

2930 60 00 00

2-(N,N-діетила-мино)етантіол


0

0

-

2930 70 00 00

біс(2-гідро-ксиетил)сульфід (тіодигліколь (INN)


0

0

-

2930 80 00 00

алдікарб (ISO), каптафол (ISO) та метамідофос (ISO)


0

0

-

2930 90

інші:

2930 90 13 00

••цистеїн і цистин


0

0

-

2930 90 16 00

••похідні цистеїну або цистину


0

0

-

2930 90 30 00

••DL-2-гідрокси-4-(метилтіо)масляна кислота


0

0

-

2930 90 40 00

••2,2’-тіодіетилбіс [3-(3,5-ди-трет-бутил-4-гідроксифеніл) пропіонат]


0

0

-

2930 90 50 00

••суміш ізомерів, що містить 4-метил-2,6-біс (метилтіо)-м-фенілендіамін та 2-метил-4,6-біс (метилтіо)-м-фені-лендіамін


0

0

-

2930 90 98

••інші:

2930 90 98 10

•••дитіокарбонати (ксантати, ксантогенати)


6,5

6,5

-

2930 90 98 90

•••інші


0

0

-

2931

Інші органо-неорганічні сполуки:

2931 10 00 00

тетраметилсвинець і тетраетилсвинець


0

0

-

2931 20 00 00

трибутилолова сполуки


0

0

-

негалогенові фосфорорганічні похідні:

2931 41 00 00

••диметил метилфосфонат


0

0

-

2931 42 00 00

••диметил пропілфосфонат


0

0

-

2931 43 00 00

••диетил етилфосфонат


0

0

-

2931 44 00 00

••метилфосфонова кислота


6,5

6,5

-

2931 45 00 00

••сіль метилфосфонової кислоти та (аміноімінометил) сечовини (1:1)


0

0

-

2931 46 00 00

••2,4,6-трипропіл-1,3,5,2,4,6-триоксатрифосфінан 2,4,6-триоксид


0

0

-

2931 47 00 00

••(5-етил-2-метил-2-оксид-1,3,2-діоксафосфінан-5-іл)метил метил метилфосфонат


0

0

-

2931 48 00 00

••3,9-диметил-2,4,8,10-тетраокса-3,9-дифосфаспіро[5.5] ундекан 3,9-діоксид


6,5

6,5

-

2931 49

••інші:

2931 49 10 00

••3-(тригідроксисиліл)-пропілметилфосфонат натрію


0

0

-

2931 49 20 00

••біс[(5-етил-2-метил-2-оксид-1,3,2-діокса-фосфінан-5-іл)метил]метилфосфонат


0

0

-

2931 49 30 00

•••етидронова кислота (INN) (1-гідроксиетан-1,1-дифосфонова кислота) та її солі


6,5

6,5

-

2931 49 40 00

•••(нітрилотриметандііл)тріс(фосфонова кислота), {етан-1,2-діілбіс [нітрилобіс(метилен)]} тетракис(фосфонова кислота), [(біс{2-[біс(фосфонометил)аміно]етил}аміно)метил] фосфонова кислота, {гексан-1,6-дііл біс[нітрилобіс(метилен)]} тетракіс(фосфонова кислота), {[(2-гідроксиетил)іміно] біс(метилен)}біс(фосфонова кислота), та [(біс{6-[біс(фосфонометил)аміно]гексил}аміно)метил] фосфонова кислота; їх солі


6,5

6,5

-

2931 49 90 00

•••інші


6,5

6,5

-

галогеновані фосфорорганічні похідні:

2931 51 00 00

••метилфосфоніл дихлорид


0

0

-

2931 52 00 00

••пропілфосфоніл дихлорид


6,5

6,5

-

2931 53 00 00

••О-(3-хлорпропіл) О-[4-нітро-3-(трифторметил)феніл] метилфосфонотіонат


6,5

6,5

-

2931 54 00 00

••трихлорфон (ISO)


6,5

6,5

-

2931 59

••інші:

2931 59 10 00

•••метилфосфоноіл дифторид (метилфосфонік дифторид)


0

0

-

2931 59 90 00

•••інші


6,5

6,5

-

2931 90 00

інші:

2931 90 00 10

••дибутилолова дилаурат (dіbutyltіn dіlaurate)


0

0

-

2931 90 00 30

••триетилалюміній


5

5

-

2931 90 00 40

••гліфосат (N-(фосфонометил) гліцин)


0

0

-

2931 90 00 90

••інші


6,5

6,5

-

2932

Сполуки гетероциклічні лише з гетероатомом (атомами) кисню:

сполуки, що містять у структурі неконденсоване фуранове кільце (гідроване або негідроване):

2932 11 00 00

••тетрагідрофуран


6,5

6,5

-

2932 12 00 00

••2-фуральдегід (фурфурол)


6,5

6,5

-

2932 13 00 00

••спирти фурфуриловий та тетрагідрофуриловий


6,5

6,5

-

2932 14 00 00

••сукралоза


0

0

-

2932 19 00 00

••інші


0

0

-

2932 20

лактони:

2932 20 10 00

••фенолфталеїн; 1-гідрокси-4-[1-(4-гідрокси-3-метоксикарбоніл-1-нафтил)-3-оксо-1Н, 3Н-бензо[ди]ізохромен-1-іл]-6-октадецилокси-2-нафтенова кислота; 3’-хлор-6’-цикло-гексиламіноспіро [ізобензофуран-1(3Н), 9’-ксантен]-3-он; 6’-(N-етил-п-толуїдин)-2’-метилспіро[ізобензоф- уран-1(3Н), 9’-ксантен]-3-он; метил-6-докосилокси-1-гідрокси-4-[1-(4-гідрокси-3-метил-1-фенантрил)-3-оксо-1Н, 3Н-нафто[1,8-cd]піран-1-іл]нафталін-2-карбоксилат


0

0

-

2932 20 20 00

••гама-бутиролактон


0

0

-

2932 20 90 00

••інші


0

0

-

інші:

2932 91 00 00

••ізосафрол


6,5

6,5

-

2932 92 00 00

••1-(1,3-бензодіоксол-5-ил)пропан-2-он


6,5

6,5

-

2932 93 00 00

••піперональ


6,5

6,5

-

2932 94 00 00

••сафрол


6,5

6,5

-

2932 95 00 00

••тетра-гідроканабіноли (всі ізомери)


0

0

-

2932 96 00 00

••карбофуран (ISO)


0

0

-

2932 99 00 00

••інші


0

0

-

2933

Сполуки гетероциклічні лише з гетероатомом (атомами) азоту:

сполуки, що містять у структурі неконденсоване піразольне кільце (гідроване або негідроване):

2933 11

••феназон (антипірин) та його похідні:

2933 11 10 00

•••пропіфеназон (INN)


6,5

6,5

-

2933 11 90 00

•••інші


6,5

6,5

-

2933 19

••інші:

2933 19 10 00

•••фенілбутазон (INN)


0

0

-

2933 19 90 00

•••інші


0

0

-

сполуки, що містять у структурі неконденсоване імідазольне кільце (гідроване або негідроване):

2933 21 00 00

••гідантоїн та його похідні


6,5

6,5

-

2933 29

••інші:

2933 29 10 00

•••нафазоліну гідрохлорид (INNM) та нафазоліну нітрат (INNM); фентоламін (INN); толазоліну гідрохлорид (INNM)


6,5

6,5

-

2933 29 90 00

•••інші


5,5

5,5

-

сполуки, що містять у структурі неконденсоване піридинове кільце (гідроване або негідроване):

2933 31 00 00

••піридин та його солі


0

0

-

2933 32 00 00

••піперидин та його солі


6,5

6,5

-

2933 33 00 00

••алфентаніл (INN), анілеридин (INN), безитрамід (INN), бромазепам (INN), карфентаніл (INN), дифеноксин (INN), дифеноксилат (INN), дипіпанон (INN), фентаніл (INN), кетобемідон (INN), метилфенідат (INN), пентазоцин (INN), петидин (INN), петидин (INN)-проміжний продукт А, фенциклідин (INN) (PCP), феноперидин (INN), піпрадрол (INN), піритрамід (INN), пропірам (INN), реміфентаніл (INN) та тримеперидин (INN); солі цих сполук


0

0

-

2933 34 00 00

••інші фентаніли та їх похідні


0

0

-

2933 35 00 00

••3-хінуклідінол


0

0

-

2933 36 00 00

••4-аніліно-N-фенетилпіперидин (ANPP)


0

0

-

2933 37 00 00

••N-Фенетил-4-піперидон (NPP)


0

0

-

2933 39

••інші:

2933 39 10 00

•••іпроніазид (INN); кетобемідону гідрохлорид (INNM); бромід піридостигміну (INN)


0

0

-

2933 39 20 00

•••2,3,5,6-тетрахлоропіридин


0

0

-

2933 39 25 00

•••3,6-дихлоропіридин-2-карбоксилова кислота


0

0

-

2933 39 35 00

•••2-гідроксиетиламоній-3,6-дихлорпіридин-2-карбоксилат


0

0

-

2933 39 40 00

•••2-бутоксіетил (3,5,6-трихлор-2-піридилоксі) ацетат


0

0

-

2933 39 45 00

•••3,5-дихлор-2,4,6-трифторопіридин


0

0

-

2933 39 50 00

•••флуроксипір (fluroxypyr (ISO), складний метиловий ефір


0

0

-

2933 39 55 00

•••4-метилпіридин


0

0

-

2933 39 99 00

•••інші


0

0

-

сполуки, що містять у структурі хіноліновий або ізохіноліновий цикл (гідрований або негідрований), без подальшої конденсації:

2933 41 00 00

••леворфанол (INN) та його солі


0

0

-

2933 49

••інші:

2933 49 10 00

•••галогеновані похідні хіноліну; похідні хінолінкарбонової кислоти


0

0

-

2933 49 30 00

•••декстрометорфан (INN) та його солі


0

0

-

2933 49 90 00

•••інші


0

0

-

сполуки, що містять у структурі піримідинове кільце (гідроване або негідроване) або піперазинове кільце:

2933 52 00 00

••малонілсечовина (барбітурова кислота) та її солі


6,5

6,5

-

2933 53

••алобарбітал (INN), амобарбітал (INN), барбітал (INN), буталбітал (INN), бутобарбітал (INN), циклобарбітал (INN), метилфенобарбітал (INN), пентобарбітал (INN), фенобарбітал (INN), секбутабарбітал (INN), секобарбітал (INN) і вінілбітал (INN); солі цих сполук:

2933 53 10 00

•••фенобарбітал (INN), барбітал (INN) та їх солі


0

0

-

2933 53 90 00

•••інші


6,5

6,5

-

2933 54 00 00

••інші похідні малонілсечовини (барбітурової кислоти); солі цих сполук


6,5

6,5

-

2933 55 00 00

••лопразолам (INN), меклоквалон (INN), метаквалон (INN) і зипепрол (INN); солі цих сполук


0

0

-

2933 59

••інші:

2933 59 10 00

•••діазинон (ISO)


0

0

-

2933 59 20 00

•••1,4-діазабіцикло-[2.2.2]октан(триетилен-діамін)


0

0

-

2933 59 95 00

•••інші


0

0

-

сполуки, що містять у структурі неконденсоване триазинове кільце (гідроване або негідроване):

2933 61 00 00

••меламін


6,5

6,5

-

2933 69

••інші:

2933 69 10 00

•••атразин (ISO); пропазин (ISO); симазин (ISO); гексагідро-1,3,5-тринітро-1,3,5-триазин (гексоген, триметилентри-нітроамін)


0

0

-

2933 69 40 00

•••метенамін (INN) (гексаметилентетрамін); 2,6-ди-трет-бутил- 4-[4,6-біс(октилтіо)-1,3,5-триазин-2-іл-аміно]фенол


6,5

6,5

-

2933 69 80 00

•••інші


6,5

6,5

-

лактами:

2933 71 00 00

••6-гексанлактам (епсилон-капролактам)


0

0

-

2933 72 00 00

••клобазам (INN) та метиприлон (INN)


0

0

-

2933 79 00 00

••інші лактами


0

0

-

інші:

2933 91

••алпразолам (INN), камазепам (INN), хлордіазепоксид (INN), клоназепам (INN), клоразепат, делоразепам (INN), діазепам (INN), естазолам (INN), етиллофлазепат (INN), флудіазепам (INN), флунітразепам (INN), флуразепам (INN), галазепам (INN), лоразепам (INN), лорметазепам (INN), мазиндол (INN), медазепам (INN), мідазолам (INN), німетазепам (INN), нітразепам (INN), нордазепам (INN), оксазепам (INN), піназепам (INN), празепам (INN), піровалерон (INN), темазепам (INN), тетразепам (INN) і триазолам (INN); солі цих сполук:

2933 91 10 00

•••хлордіазепоксид (INN)


0

0

-

2933 91 90 00

•••інші


0

0

-

2933 92 00 00

••азинфосфометил (ISO)


0

0

-

2933 99

••інші:

2933 99 20 00

•••індол, 3-метиліндол (скатол), 6-аліл-6,7-дигідро-5Н-дибенз [с,е] азепін (азапетин), хлордіазепоксид, феніндамін (INN) та їх солі; іміпрамін гідрохлорид (INNM)


0

0

-

2933 99 50 00

•••2,4-ди-трет-бутил-6-(5-хлоробензотіазол-2-іл) фенол


0

0

-

2933 99 80 00

•••інші


0

0

-

2934

Нуклеїнові кислоти та їх солі, визначеного або не визначеного хімічного складу; інші гетероциклічні сполуки:

2934 10 00 00

сполуки, що містять у структурі неконденсований тіазоловий цикл (гідрований або негідрований)


0

0

-

2934 20

сполуки, що містять у структурі бензотіазоловий цикл (гідрований або негідрований), без подальшої конденсації:

2934 20 20 00

••ди(бензотіазол-2-іл)дисульфід; бензотіазол-2-тіол (меркаптобензотіазол) і його солі


5

5

-

2934 20 80 00

••інші


0

0

-

2934 30

сполуки, що містять у структурі фенотіазиновий цикл (гідрований або негідрований), без подальшої конденсації:

2934 30 10 00

••тіетилперазин (INN); тіоридазин (INN) і його солі


6,5

6,5

-

2934 30 90 00

••інші


0

0

-

інші:

2934 91 00 00

••амінорекс (INN), бротізолам (INN), клотіазепам (INN), клоксазолам (INN), декстроморамід (INN), галоксазолам (INN), кетазолам (INN), мезокарб (INN), оксазолам (INN), пемолін (INN), фендиметразин (INN), фенметразин (INN) та суфентаніл (INN); солі цих сполук


0

0

-

2934 92 00 00

••інші фентаніли та їх похідні


0

0

-

2934 99

••інші:

2934 99 60 00

•••хлорпротиксен (INN); теналідин (INN) і його тартрати та малеати; фуразолідон (INN); 7-аміноцефалоспоранова кислота; солі та складні ефіри (6R, 7R)-3-ацетоксиметил-7-[(R)-2-формілокси-2-фенілацетамідо]-8-окси-5-тіа-1-азабіцикло[4.2.0]окт-2-ен-2-карбонової кислоти; 1-[2-(1,3-діоксан-2-іл)етил]-2-метилпіридин бромід


0

0

-

2934 99 90 00

•••інші


0

0

-

2935

Сульфонаміди:

2935 10 00 00

N-метилперфтороктан сульфонамід


0

0

-

2935 20 00 00

N-етилперфтороктан сульфонамід


0

0

-

2935 30 00 00

N-етил-N-(2-гідроксиетил) перфтороктан сульфонамід


0

0

-

2935 40 00 00

N-(2-гідроксиетил)-N-метилперфтороктан сульфонамід


0

0

-

2935 50 00 00

інші перфтороктан сульфонаміди


0

0

-

2935 90

інші:

2935 90 30 00

••3-{1-[7-(гексадецилсульфоніламіно)-1Н-індол-3-іл]-3-оксо-1Н, 3Н-нафто[1,8-cd]-піран-1-іл}-N,N-диметил-1Н-індол-7-сульфонамід; метосулам (ІSO)


0

0

-

2935 90 90 00

••інші


0

0

-

XI. ПРОВІТАМІНИ, ВІТАМІНИ ТА ГОРМОНИ

2936

Провітаміни та вітаміни, природні або одержані в результаті синтезу (включаючи природні концентрати), їх похідні, що використовуються переважно як вітаміни, суміші цих речовин, у тому числі розчинені або не розчинені у будь-якому розчиннику:

вітаміни та їх похідні, незмішані:

2936 21 00 00

••вітамін A та його похідні


0

0

-

2936 22 00 00

••вітамін B1 та його похідні


0

0

-

2936 23 00 00

••вітамін B2 та його похідні


0

0

-

2936 24 00 00

••кислота D- або DL-пантотенова (вітамін B5) та її похідні


0

0

-

2936 25 00 00

••вітамін B6 та його похідні


0

0

-

2936 26 00 00

••вітамін B12 та його похідні


0

0

-

2936 27 00 00

••вітамін C та його похідні


0

0

-

2936 28 00 00

••вітамін E та його похідні


0

0

-

2936 29 00 00

••інші вітаміни та їх похідні


0

0

-

2936 90 00 00

інші, включаючи природні концентрати


0

0

-

2937

Гормони, простагландини, тромбоксани та лейкотриєни, природні або одержані в результаті синтезу; їх похідні і структурні аналоги, у тому числі поліпептиди з модифікованим ланцюгом, що використовуються переважно як гормони:

поліпептидні гормони, білкові гормони та глікопротеїнові гормони, їх похідні та структурні аналоги:

2937 11 00 00

••соматотропін, його похідні та структурні аналоги


0

0

г

2937 12 00 00

••інсулін та його солі


0

0

г

2937 19 00 00

••інші


0

0

г

стероїдні гормони, їх похідні та структурні аналоги:

2937 21 00 00

••кортизон, гідрокортизон, преднізон (дегідрокортизон) та преднізолон (дегідрогідрокортизон)


0

0

г

2937 22 00 00

••галогеновані похідні кортикостероїдних гормонів


0

0

г

2937 23 00 00

••естрогени та прогестини


0

0

г

2937 29 00 00

••інші


0

0

г

2937 50 00 00

простагландини, тромбоксани та лейкотриєни, їх похідні та структурні аналоги


0

0

г

2937 90 00 00

інші


0

0

г

XII. ГЛІКОЗИДИ ТА АЛКАЛОЇДИ, ПРИРОДНІ АБО СИНТЕЗОВАНІ, ТА ЇХ СОЛІ, ПРОСТІ І СКЛАДНІ ЕФІРИ ТА ІНШІ ПОХІДНІ

2938

Глікозиди, природні або одержані в результаті синтезу, та їх солі, прості і складні ефіри та інші похідні:

2938 10 00 00

рутозид (рутин) та його похідні


0

0

-

2938 90

інші:

2938 90 10 00

••глікозиди наперстянки


0

0

-

2938 90 30 00

••гліциризинова кислота і гліциризинати


0

0

-

2938 90 90 00

••інші


0

0

-

2939

Алкалоїди, природні або синтезовані, та їх солі, прості і складні ефіри та інші похідні:

алкалоїди опію та їх похідні; солі цих сполук:

2939 11 00 00

••концентрати макової соломки; бупренорфін (INN), кодеїн, дигідрокодеїн (INN), етилморфін, еторфін (INN), героїн, гідрокодон (INN), гідроморфон (INN), морфін, нікоморфін (INN), оксикодон (INN), оксиморфон (INN), фолкодин (INN), тебакон (INN) і тебаїн; солі цих сполук


0

0

-

2939 19 00 00

••інші


0

0

-

2939 20 00 00

алкалоїди, виділені з кори хінного дерева, та їх похідні; солі цих сполук


0

0

-

2939 30 00 00

кофеїн та його солі


0

0

-

алкалоїди ефедрину та їх похідні; солі цих сполук:

2939 41 00 00

••ефедрин та його солі


0

0

-

2939 42 00 00

••псевдоефедрин (INN) та його солі


0

0

-

2939 43 00 00

••катин (INN) та його солі


0

0

-

2939 44 00 00

••норефедрин та його солі


0

0

-

2939 45 00 00

••левометамфітамін, метамфетамін (INN,рацемат метамфетаміна та їх солі


0

0

-

2939 49 00 00

••інші


0

0

-

теофілін та амінофілін (теофілінетилендіамін) та їх похідні; солі цих речовин:

2939 51 00 00

••фенетилін (INN) та його солі


0

0

-

2939 59 00 00

••інші


0

0

-

алкалоїди ріжків жита та їх похідні; солі цих речовин:

2939 61 00 00

••ергометрин (INN) та його солі


0

0

-

2939 62 00 00

••ерготамін (INN) та його солі


0

0

-

2939 63 00 00

••лізергінова кислота та її солі


0

0

-

2939 69 00 00

••інші


0

0

-

інші рослинного походження:

2939 72 00 00

••кокаїн, екгонін; солі, складні ефіри та їх інші похідні


0

0

-

2939 79

••інші:

2939 79 10 00

•••нікотин та його солі, ефіри та його інші похідні


0

0

-

2939 79 90 00

•••інші


0

0

-

2939 80 00 00

інші


0

0

-

XIII. ІНШІ ОРГАНІЧНІ СПОЛУКИ

2940 00 00 00

Цукри хімічно чисті, за винятком цукрози, лактози, мальтози, глюкози та фруктози; прості ефіри цукрів, ацеталі цукрів та складні ефіри цукрів, та їх солі, крім речовин товарних позицій 2937, 2938 або 2939


6,5

6,5

-

2941

Антибіотики:

2941 10 00 00

пеніциліни та їх похідні, що мають структуру пеніциланової кислоти; солі цих речовин


0

0

-

2941 20

стрептоміцини та їх похідні; солі цих речовин:

2941 20 30 00

••дигідрострепто-міцин, його солі, складні ефіри і гідрати


0

0

-

2941 20 80 00

••інші


0

0

-

2941 30 00 00

тетрацикліни та їх похідні; солі цих речовин


0

0

-

2941 40 00 00

хлорамфенікол та його похідні; солі цих речовин


0

0

-

2941 50 00 00

еритроміцин та його похідні; солі цих речовин


0

0

-

2941 90 00 00

інші


0

0

-

2942 00 00 00

Інші органічні сполуки


0

0

-

Telegram|
hyzyla@gmail.com