Довідник КАТОТТГ

Продукти неорганічної хімії; неорганічні або органічні сполуки дорогоцінних металів, рідкісноземельних металів, радіоактивних елементів або ізотопів

Код:
28
Оційна назва:
Продукти неорганічної хімії; неорганічні або органічні сполуки дорогоцінних металів, рідкісноземельних металів, радіоактивних елементів або ізотопів

Опис

Примітки:

1. Якщо у контексті не обумовлено інше, до товарних позицій цієї групи включаються лише:

(a) окремі хімічні елементи та окремі сполуки визначеного хімічного складу, які містять або не містять домішки;

(b) водні розчини продуктів, зазначених у пункті (a);

(c) продукти, зазначені у пункті (a), розчинені в інших розчинниках за умови, що розчинення є звичайною і необхідною умовою для їх збереження або транспортування і при цьому зберігаються властивості цих продуктів, що не допускає їх використання в інших цілях, що відрізняються від традиційних;

(d) продукти, зазначені у пунктах (a), (b) або (c), із доданням стабілізуючої речовини (включаючи агент, що запобігає злежуванню), необхідної для їх збереження або транспортування;

(e) продукти, зазначені у пунктах (a), (b), (c) або (d), із доданням протипилового засобу або барвника для полегшення їх ідентифікації або з міркувань безпеки за умови, що ці домішки не роблять продукт придатним для нетрадиційного використання.

2. Крім дитіонітів і сульфоксилатів, стабілізованих органічними речовинами (товарна позиція 2831), карбонатів і пероксокарбонатів неорганічних основ (товарна позиція 2836), ціанідів, ціанідоксидів і комплексних ціанідів неорганічних основ (товарна позиція 2837), фульмінатів, ціанатів і тіоціанатів неорганічних основ (товарна позиція 2842), органічних продуктів, зазначених у товарних позиціях 2843-2846 та 2852, та карбідів (товарна позиція 2849), до цієї групи включаються тільки такі сполуки вуглецю:

(a) оксиди вуглецю, ціанід водню (ціанистий водень), гримуча, ізоціанова, тіоціанова кислоти та інші прості або комплексні ціанові кислоти (товарна позиція 2811);

(b) галогенідоксиди вуглецю (товарна позиція 2812);

(c) дисульфід вуглецю (товарна позиція 2813);

(d) тіокарбонати, селенокарбонати, телурокарбонати, селено-ціанати, телуроціанати, тетратіоціанатодіамінохромати (рейнекати) та інші комплексні ціанати неорганічних основ (товарна позиція 2842);

(e) пероксид водню, отвердлий сечовиною (товарна позиція 2847), оксисульфід вуглецю, тіокарбонілгалогеніди, ціан, ціангалогеніди, ціанамід та їх металопохідні (товарна позиція 2853), за винятком ціанаміду кальцію, як у чистому вигляді, так і з домішками (група 31).

3. Відповідно до положень примітки 1 до розділу VI до цієї групи не включаються:

(a) хлорид натрію або оксид магнію, чисті або з домішками, чи інші продукти розділу V;

(b) органо-неорганічні сполуки, крім зазначених у примітці 2 до цієї групи;

(c) продукти, зазначені у примітках 2, 3, 4 або 5 до групи 31;

(d) неорганічні продукти, що використовуються як люмінофори (товарна позиція 3206); скловидна фрита та скло інше у вигляді порошку, гранул або пластівців товарної позиції 3207;

(e) штучний графіт (товарна позиція 3801); вогнегасні продукти у вигляді зарядів до вогнегасників чи вогнегасних гранат (товарна позиція 3813); засоби для виведення чорнильних плям, розфасовані для роздрібної торгівлі (товарна позиція 3824), штучно вирощені кристали (крім оптичних елементів) галогенідів лужних і лужноземельних металів товарної позиції 3824, кожний масою не менш як 2,5 г;

(f) дорогоцінне та напівдорогоцінне каміння (природне, штучне або реконструйоване), а також порошок і кришиво із цього каміння (товарні позиції 7102-7105) або дорогоцінні метали та їх сплави групи 71;

(g) метали, чисті або з домішками, металеві сплави або металокераміка, включаючи спечені карбіди металів (карбіди металів, спечені з металом), розділу XV; або

(h) оптичні елементи, наприклад, галогеніди лужних або лужноземельних металів (товарна позиція 9001).

4. Комплексні кислоти певного хімічного складу, що складаються з кислоти, яка утворена неметалом підгрупи II, і кислоти, яка утворена металом підгрупи IV, слід класифікувати у товарній позиції 2811.

5. До товарних позицій 2826-2842 включаються лише солі металів або амонію чи пероксосолі.

Якщо у контексті не обумовлено інше, подвійні або комплексні солі слід включати до товарної позиції 2842.

6. До товарної позиції 2844 включаються лише:

(a) технецій (порядковий номер 43), прометій (порядковий номер 61), полоній (порядковий номер 84) і всі елементи з порядковими номерами більш як 84;

(b) радіоактивні ізотопи природні або штучні (включаючи ізотопи дорогоцінних або недорогоцінних металів, зазначених відповідно в розділах XIV і XV), змішані або незмішані;

(c) органічні або неорганічні сполуки цих елементів або ізотопів, визначеного або невизначеного хімічного складу, змішані або незмішані;

(d) сплави, дисперсії (включаючи металокераміку), керамічні продукти і суміші, які містять ці елементи або їх ізотопи, а також органічні або неорганічні сполуки зазначених елементів та ізотопів з питомою радіоактивністю більш як 74 Бк/г (0,002 мкКі/г);

(e) відпрацьовані (опромінені) тепловидільні елементи (твели) ядерних реакторів;

(f) радіоактивні залишки, придатні або непридатні для використання.

У цій примітці, а також у назвах товарних позицій 2844 і 2845 термін "ізотопи" означає:

індивідуальні нукліди, за винятком нуклідів, які існують у природі в моноізотопному стані;

суміші ізотопів одного елемента, збагачені одним або кількома ізотопами, зазначеними вище, тобто елементи, в яких штучно змінено природний ізотопний склад.

7. До товарної позиції 2853 включається фосфід міді (фосфориста мідь), який містить більш як 15 мас.% фосфору.

8. Хімічні елементи (наприклад, кремній і селен), які використовуються в електроніці, включаються до цієї групи за умови, що в необробленому вигляді вони мають продовгувату форму без подальшої обробки або форму циліндрів чи стрижнів. Якщо такі хімічні елементи мають форму дисків, пластин або подібні форми, вони включаються до товарної позиції 3818.

Примітка до товарної підпозиції:

У товарній підпозиції 2852 10 термін "визначеного хімічного складу" означає всі органічні або неорганічні сполуки ртуті, які задовольняють вимоги приміток 1(a)-1(e) до групи 28 та приміток 1(a)-1(h) до групи 29.

Додаткова примітка:

Якщо в контексті не обумовлено інше, солі, зазначені у товарних підпозиціях, включають кислі солі та основні солі.

Товари

КодНазваСтавки мита, %Одиниці виміру
префпільгзвич

2801

Фтор, хлор, бром і йод:

2801 10 00 00

хлор


2

2

-

2801 20 00 00

йод


0

0

-

2801 30

фтор; бром:

2801 30 10 00

••фтор


5

5

-

2801 30 90 00

••бром


5

5

-

2802 00 00 00

Сірка сублімована або осаджена; сірка колоїдна


5

5

-

2803 00 00 00

Вуглець (сажа та інші форми вуглецю, не включені до інших товарних позицій)


2

2

-

2804

Водень, інертні гази та інші неметали:

2804 10 00 00

водень


2

2

м-3 (5)

інертні гази:

2804 21 00 00

••аргон


2

2

м-3 (5)

2804 29

••інші:

2804 29 10 00

•••гелій


0

0

м-3 (5)

2804 29 90 00

•••інші


5

5

м-3 (5)

2804 30 00 00

азот


5

5

м-3 (5)

2804 40 00 00

кисень


5

5

м-3 (5)

2804 50

бор; телур:

2804 50 10 00

••бор


5

5

-

2804 50 90 00

••телур


5

5

-

кремній:

2804 61 00 00

••із вмістом не менш як 99,99 мас.% кремнію


0

0

-

2804 69 00 00

••інший


0

0

-

2804 70 00

фосфор:

2804 70 00 10

••червоний фосфор


5

5

-

2804 70 00 90

••інший


5

5

-

2804 80 00 00

миш’як


5

5

-

2804 90 00 00

селен


5

5

-

2805

Лужні або лужноземельні метали; рідкісноземельні метали, скандій та ітрій, у чистому вигляді, у сумішах або сплавах; ртуть:

лужні або лужноземельні метали:

2805 11 00 00

••натрій


5

5

-

2805 12 00 00

••кальцій


5

5

-

2805 19

••інші:

2805 19 10 00

•••стронцій та барій


5

5

-

2805 19 90 00

•••інші


5

5

-

2805 30

рідкісноземельні метали, скандій та ітрій, у чистому вигляді, у сумішах або сплавах:

2805 30 10 00

••суміші або сплави


5

5

-

••інші:

•••з чистотою 95 мас.% або більше:

2805 30 20 00

••••церій, лантан, празеодим та самарій


5

5

-

2805 30 30 00

••••європій, гадоліній, тербій, диспрозій, гольмій, ербій, тулій, ітербій, лютецій та ітрій


5

5

-

2805 30 40 00

••••скандій


5

5

-

2805 30 80 00

•••інші


5

5

-

2805 40

ртуть:

2805 40 10 00

••у флягах масою нетто 34,5 кг (стандартна маса) і вартістю, визначеною на умовах FOB, за флягу не більш як 224 євро


5,5

5,5

-

2805 40 90 00

••інша


5

5

-

II. КИСЛОТИ НЕОРГАНІЧНІ ТА НЕОРГАНІЧНІ СПОЛУКИ КИСНЮ З НЕМЕТАЛАМИ

2806

Водень хлористий (соляна кислота); хлорсульфонова кислота:

2806 10 00 00

водень хлористий (соляна кислота)


5,5

5,5

-

2806 20 00 00

хлорсульфонова кислота


1

1

-

2807 00 00 00

Сірчана кислота; олеум


2

2

-

2808 00 00 00

Азотна кислота; сульфоазотні кислоти


2

2

-

2809

Пентаоксид дифосфору (оксид фосфору (V); фосфорна кислота; поліфосфорні кислоти визначеного або невизначеного хімічного складу:

2809 10 00 00

пентаоксид дифосфору (оксид фосфору (V)


5

5

кг P2O5

2809 20 00 00

фосфорна кислота та поліфосфорні кислоти


5,5

5,5

кг P2O5

2810 00

Оксиди бору; борні кислоти:

2810 00 10 00

триоксид дибору


0

0

-

2810 00 90 00

інші


5,5

5,5

-

2811

Інші неорганічні кислоти та інші неорганічні кисневмісні сполуки неметалів:

інші неорганічні кислоти:

2811 11 00 00

••фтористий водень (плавикова кислота)


0

0

-

2811 12 00 00

••ціанистий водень (ціанистоводнева кислота)


0

0

-

2811 19

••інші:

2811 19 10 00

•••бромистий водень (бромистоводнева кислота)


0

0

-

2811 19 80 00

•••інші


0

0

-

інші неорганічні кисневмісні сполуки неметалів:

2811 21 00 00

••діоксид вуглецю


5

5

-

2811 22 00 00

••діоксид кремнію


5

5

-

2811 29

••інші:

2811 29 05 00

•••діоксид сірки


5

5

-

2811 29 10 00

•••триоксид сірки (сірчаний ангідрид); триоксид димиш’яку


5

5

-

2811 29 30 00

•••оксиди азоту


5

5

-

2811 29 90 00

•••інші


5

5

-

III. СПОЛУКИ НЕМЕТАЛІВ З ГАЛОГЕНАМИ АБО СІРКОЮ

2812

Галогеніди та галогенідоксиди неметалів:

хлориди та хлорид оксиди:

2812 11 00 00

••дихлорид карбонілу (фосген)


5

5

-

2812 12 00 00

••оксихлорид фосфору


5

5

-

2812 13 00 00

••трихлорид фосфору


5

5

-

2812 14 00 00

••пентахлорид фосфору


5

5

-

2812 15 00 00

••монохлорид сірки


5

5

-

2812 16 00 00

••дихлорид сірки


5

5

-

2812 17 00 00

••хлористий тіоніл (Thіonyl chlorіde)


5

5

-

2812 19

••інші:

2812 19 10 00

•••з фосфором


5

5

-

2812 19 90 00

•••інші


5

5

-

2812 90 00 00

інші


5

5

-

2813

Сульфіди неметалів; трисульфід фосфору технічний:

2813 10 00 00

дисульфід вуглецю


5

5

-

2813 90

інші:

2813 90 10 00

••сульфіди фосфору, трисульфід фосфору технічний


5

5

-

2813 90 90 00

••інші


5

5

-

IV. НЕОРГАНІЧНІ ОСНОВИ ТА ОКСИДИ, ГІДРОКСИДИ І ПЕРОКСИДИ МЕТАЛІВ

2814

Аміак, безводний або у водному розчині:

2814 10 00 00

аміак безводний


2

2

-

2814 20 00 00

аміак у водному розчині (нашатирний спирт)


5,5

5,5

-

2815

Гідроксид натрію (каустична сода); гідроксид калію (їдкий калій); пероксиди натрію чи калію:

гідроксид натрію (сода каустична):

2815 11 00 00

••у твердому стані


0

0

-

2815 12 00

••у водному розчині (рідкий луг каустичної соди):

2815 12 00 10

•••одержаний діафрагмовим методом із масовою часткою хлориду (хлористого) натрію не менш як 2 %


5,5

5,5

кг NaOH

2815 12 00 90

•••інший


5,5

5,5

кг NaOH

2815 20 00 00

гідроксид калію (їдкий калій)


0

0

кг KOH

2815 30 00 00

пероксиди натрію або калію


0

0

-

2816

Гідроксид і пероксид магнію; оксиди, гідроксиди та пероксиди стронцію або барію:

2816 10 00 00

гідроксид і пероксид магнію


0

0

-

2816 40 00 00

оксиди, гідроксиди та пероксиди стронцію або барію


5

5

-

2817 00 00 00

Оксид цинку; пероксид цинку


0

0

-

2818

Корунд штучний з визначеним або невизначеним хімічним складом; оксид алюмінію; гідроксид алюмінію:

2818 10

корунд штучний з визначеним або невизначеним хімічним складом:

••з вмістом оксиду алюмінію 98,5 мас.% або більше:

2818 10 11 00

•••з вмістом менше 50 % загальної маси часток розміром більше 10 мм


5

5

-

2818 10 19 00

•••з вмістом 50 % або більше загальної маси часток розміром більше 10 мм


5

5

-

••з вмістом оксиду алюмінію менш як 98,5 мас.%:

2818 10 91 00

•••з вмістом менше 50 % загальної маси часток розміром більше 10 мм


5

5

-

2818 10 99 00

•••з вмістом 50 % або більше загальної маси часток розміром більше 10 мм


5

5

-

2818 20 00 00

оксид алюмінію, крім штучного корунду


5

5

-

2818 30 00 00

гідроксид алюмінію


5

5

-

2819

Оксиди та гідроксиди хрому:

2819 10 00 00

триоксид хрому


5

5

-

2819 90

інші:

2819 90 10 00

••діоксид хрому


5

5

-

2819 90 90 00

••інші


5

5

-

2820

Оксиди марганцю:

2820 10 00 00

діоксид марганцю


5

5

-

2820 90

інші:

2820 90 10 00

••оксид марганцю із вмістом марганцю 77 мас.% або більше


5

5

-

2820 90 90 00

••інші


5

5

-

2821

Оксиди та гідроксиди заліза; мінеральні барвники, що містять 70 мас.% або більше сполук заліза у перерахунку на Fe2O3:

2821 10 00 00

оксиди та гідроксиди заліза


5,5

5,5

-

2821 20 00 00

мінеральні барвники (фарби земляні)


5

5

-

2822 00 00 00

Оксиди та гідроксиди кобальту; оксиди кобальту технічні


5

5

-

2823 00 00 00

Оксиди титану


0

0

-

2824

Оксиди свинцю; свинцевий сурик (червоний та оранжевий):

2824 10 00 00

монооксид свинцю (II) (свинцевий глет, масикот)


5

5

-

2824 90 00

інші:

2824 90 00 10

••свинцевий сурик (червоний та оранжевий)


0

0

-

2824 90 00 90

••інші


5

5

-

2825

Гідразин і гідроксиламін та їх неорганічні солі; інші неорганічні основи; інші оксиди, гідроксиди та пероксиди металів:

2825 10 00 00

гідразин і гідроксиламін та їх неорганічні солі


0

0

-

2825 20 00 00

оксид та гідроксид літію


0

0

-

2825 30 00 00

оксиди та гідроксиди ванадію


0

0

-

2825 40 00 00

оксиди та гідроксиди нікелю


0

0

-

2825 50 00 00

оксиди та гідроксиди міді


0

0

-

2825 60 00 00

оксиди германію та діоксид цирконію


0

0

-

2825 70 00 00

оксиди та гідроксиди молібдену


0

0

-

2825 80 00 00

оксиди стибію


0

0

-

2825 90

інші:

••оксид, гідроксид і пероксид кальцію:

2825 90 11 00

•••гідроксид кальцію, чистота якого 98 мас.% або більше в перерахунку на масу сухої речовини у вигляді частинок, з яких:


0

0

-

не більш як 1 мас.% мають розмір понад 75 мкм та

не більш як 4 мас.% мають розмір менш як 1,3 мкм

2825 90 19 00

•••інші


0

0

-

2825 90 20 00

••оксид та гідроксид берилію


0

0

-

2825 90 40 00

••оксиди та гідроксиди вольфраму


0

0

-

2825 90 60 00

••оксид кадмію


0

0

-

2825 90 85 00

••інші


0

0

-

V. СОЛІ ТА ПЕРОКСОСОЛІ НЕОРГАНІЧНИХ КИСЛОТ І МЕТАЛІВ

2826

Фториди; фторосилікати, фтороалюмінати та інші комплексні солі фтору:

фториди:

2826 12 00 00

••алюмінію


5

5

-

2826 19

••інші:

2826 19 10 00

•••амонію або натрію


5

5

-

2826 19 90 00

•••інші


5

5

-

2826 30 00 00

гексафтороалюмінат натрію (синтетичний кріоліт)


5

5

-

2826 90

інші:

2826 90 10 00

••гексафторо-цирконат дикалію


5

5

-

2826 90 80 00

••інші


5

5

-

2827

Хлориди, хлорид оксиди та хлорид гідроксиди; броміди та бромід оксиди; йодиди та йодид оксиди:

2827 10 00 00

хлорид амонію


5,5

5,5

-

2827 20 00 00

хлорид кальцію


0,1

0,1

-

інші хлориди:

2827 31 00 00

••магнію


5

5

-

2827 32 00 00

••алюмінію


5

5

-

2827 35 00 00

••нікелю


5

5

-

2827 39

••інші:

2827 39 10 00

•••олова


5

5

-

2827 39 20 00

•••заліза


5

5

-

2827 39 30 00

•••кобальту


2

2

-

2827 39 85

•••інші:

2827 39 85 10

••••що використовуються для промислового складання моторних транспортних засобів


0

0

-

2827 39 85 90

••••інші


5

5

-

хлорид оксиди та хлорид гідроксиди:

2827 41 00 00

••міді


5

5

-

2827 49

••інші:

2827 49 10 00

•••свинцю


5

5

-

2827 49 90 00

•••інші


2

2

-

броміди та бромід оксиди:

2827 51 00 00

••броміди натрію або калію


5

5

-

2827 59 00 00

••інші


5

5

-

2827 60 00 00

йодиди та йодид оксиди


2

2

-

2828

Гіпохлорити; гіпохлорит кальцію технічний; хлорити; гіпоброміти:

2828 10 00 00

гіпохлорит кальцію технічний та інші гіпохлорити кальцію


5,5

5,5

-

2828 90 00 00

інші


5

5

-

2829

Хлорати та перхлорати; бромати та пербромати; йодати та перйодати:

хлорати:

2829 11 00 00

••натрію


5

5

-

2829 19 00 00

••інші


5

5

-

2829 90

інші:

2829 90 10 00

••перхлорати


5

5

-

2829 90 40 00

••бромати калію або натрію


5

5

-

2829 90 80 00

••інші


5

5

-

2830

Сульфіди; полісульфіди визначеного або невизначеного хімічного складу:

2830 10 00 00

сульфіди натрію


5

5

-

2830 90

інші:

2830 90 11 00

••сульфіди кальцію, стибію або заліза


5

5

-

2830 90 85 00

••інші


0

0

-

2831

Дитіоніти та сульфоксилати:

2831 10 00 00

натрію


5

5

-

2831 90 00 00

інші


5

5

-

2832

Сульфіти; тіосульфати:

2832 10 00 00

сульфіти натрію


5

5

-

2832 20 00 00

інші сульфіти


5

5

-

2832 30 00 00

тіосульфати


5

5

-

2833

Сульфати; галуни; пероксосульфати (персульфати):

сульфати натрію:

2833 11 00 00

••сульфат динатрію


0

0

-

2833 19 00 00

••інші


0

0

-

інші сульфати:

2833 21 00 00

••магнію


0

0

-

2833 22 00 00

••алюмінію


0

0

-

2833 24 00 00

••нікелю


0

0

-

2833 25 00 00

••міді


0

0

-

2833 27 00 00

••барію


0

0

-

2833 29

••інші:

2833 29 20 00

•••кадмію; хрому; цинку


0

0

-

2833 29 30 00

•••кобальту; титану


0

0

-

2833 29 60 00

•••свинцю


0

0

-

2833 29 80 00

•••інші


0

0

-

2833 30 00 00

галуни


0

0

-

2833 40 00 00

пероксосульфати (персульфати)


0

0

-

2834

Нітрити; нітрати:

2834 10 00 00

нітрити


5,5

5,5

-

нітрати:

2834 21 00 00

••калію


5

5

-

2834 29

••інші:

2834 29 20 00

•••барію; берилію; кадмію; кобальту; нікелю; свинцю


5

5

-

2834 29 40 00

•••міді


5

5

-

2834 29 80 00

•••інші


2

2

-

2835

Фосфінати (гіпофосфіти), фосфонати (фосфіти) та фосфати; поліфосфати, визначеного або невизначеного хімічного складу:

2835 10 00 00

фосфінати (гіпофосфіти) та фосфонати (фосфіти)


5

5

-

фосфати:

2835 22 00 00

••моно- або динатрію


5

5

-

2835 24 00 00

••калію


5,5

5,5

-

2835 25 00 00

••гідрогенфосфат кальцію (фосфат дикальцію)


5

5

-

2835 26 00 00

••інші фосфати кальцію


5

5

-

2835 29

••інші:

2835 29 10 00

•••триамонію


5

5

-

2835 29 30 00

•••тринатрію


0

0

-

2835 29 90 00

•••інші


5

5

-

поліфосфати:

2835 31 00 00

••трифосфат натрію (триполіфосфат натрію)


5,5

5,5

-

2835 39 00 00

••інші


5

5

-

2836

Карбонати; пероксокарбонати (перкарбонати); карбонат амонію технічний, що містить карбамат амонію:

2836 20 00 00

карбонат динатрію


0

0

-

2836 30 00 00

гідрогенкарбонат (бікарбонат) натрію


5,5

5,5

-

2836 40 00 00

карбонати калію


0

0

-

2836 50 00 00

карбонат кальцію


5

5

-

2836 60 00 00

карбонат барію


5

5

-

інші:

2836 91 00 00

••карбонати літію


5

5

-

2836 92 00 00

••карбонат стронцію


2

2

-

2836 99

••інші:

•••карбонати:

2836 99 11 00

••••магнію; міді


5

5

-

2836 99 17 00

••••інші


5

5

-

2836 99 90 00

•••пероксокарбонати (перкарбонати)


5

5

-

2837

Ціаніди, оксиди ціанідів та комплексні ціаніди:

ціаніди та оксиди ціанідів:

2837 11 00 00

••натрію


5

5

-

2837 19 00 00

••інші


5

5

-

2837 20 00 00

комплексні ціаніди


5

5

-

[2838]

2839

Cилікати; силікати лужних металів технічні:

натрію:

2839 11 00 00

••метасилікати натрію


5

5

-

2839 19 00

••інші:

2839 19 00 10

•••що використовуються для промислового складання моторних транспортних засобів


0

0

-

2839 19 00 90

•••інші


5

5

-

2839 90 00 00

інші


5

5

-

2840

Борати; пероксоборати (перборати):

тетраборат динатрію (бура очищена):

2840 11 00 00

••безводний


0

0

-

2840 19

••інший:

2840 19 10 00

•••пентагідрат тетраборату динатрію


5

5

-

2840 19 90 00

•••інші


5

5

-

2840 20

інші борати:

2840 20 10 00

••борати натрію, безводні


5

5

-

2840 20 90 00

••інші


5

5

-

2840 30 00 00

пероксоборати (перборати)


5

5

-

2841

Солі оксометалевих або пероксометалевих кислот:

2841 30 00 00

дихромат натрію


5

5

-

2841 50 00 00

інші хромати та дихромати; пероксохромати


5

5

-

манганіти, манганати та перманганати:

2841 61 00 00

••перманганат калію


0

0

-

2841 69 00 00

••інші


0

0

-

2841 70 00 00

молібдати


5

5

-

2841 80 00 00

вольфрамати


5

5

-

2841 90

інші:

2841 90 30 00

••цинкати і ванадати


5

5

-

2841 90 85 00

••інші


5

5

-

2842

Інші солі неорганічних кислот або пероксокислот (включаючи алюмосилікати визначеного або невизначеного хімічного складу), крім азидів:

2842 10 00 00

силікати подвійні або комплексні, включаючи алюмосилікати визначеного або невизначеного хімічного складу


0

0

-

2842 90

інші:

2842 90 10 00

••солі прості, подвійні або комплексні солі селенової або телурової кислот


5

5

-

2842 90 80 00

••інші


5

5

-

VI. ІНШІ ПРОДУКТИ

2843

Метали дорогоцінні у колоїдному стані; органічні або неорганічні сполуки дорогоцінних металів, із визначеним або невизначеним хімічним складом; амальгами дорогоцінних металів:

2843 10

дорогоцінні метали у колоїдному стані:

2843 10 10 00

••срібло


0

0

-

2843 10 90 00

••інші


0

0

-

сполуки срібла:

2843 21 00 00

••нітрат срібла


0

0

-

2843 29 00 00

••інші


0

0

-

2843 30 00 00

сполуки золота


0

0

г

2843 90

інші сполуки; амальгами:

2843 90 10 00

••амальгами


0

0

-

2843 90 90 00

••інші


0

0

г

2844

Хімічні радіоактивні елементи та радіоактивні ізотопи (включаючи подільні або відновлювані хімічні елементи та ізотопи) та їх сполуки; суміші та залишки, які містять ці продукти:

2844 10

уран природний та його сполуки; сплави, дисперсії (включаючи металокераміку), керамічні продукти та суміші, що містять природний уран або сполуки природного урану:

••природний уран:

2844 10 10 00

•••необроблений; відходи та брухт


5

5

кг U

2844 10 30 00

•••оброблений


5

5

кг U

2844 10 50 00

••фероуран


5

5

кг U

2844 10 90 00

••інші


5

5

кг U

2844 20

уран, збагачений ураном-235, та його сполуки; плутоній та його сполуки; сплави, дисперсії (включаючи металокераміку), керамічні продукти та суміші, що містять уран, збагачений ураном-235, плутоній або сполуки цих продуктів:

••уран, збагачений ураном-235, та його сполуки; сплави, дисперсії (включаючи металокераміку), керамічні продукти та суміші, що містять уран, збагачений ураном-235, або сполуки цих продуктів:

2844 20 25 00

•••фероуран


5

5

г поділ. ізотоп

2844 20 35 00

•••інші


5

5

г поділ. ізотоп

••плутоній та його сполуки; сплави, дисперсії (включаючи металокераміку), керамічні продукти та суміші, що містять плутоній або сполуки цих продуктів:

•••суміші урану та плутонію:

2844 20 51 00

••••фероуран


5

5

г поділ. ізотоп

2844 20 59 00

••••інші


5

5

г поділ. ізотоп

2844 20 99 00

•••інші


5

5

г поділ. ізотоп

2844 30

уран, збіднений ураном-235, та його сполуки; торій та його сполуки; сплави, дисперсії (включаючи металокераміку), керамічні продукти та суміші, що містять уран, збіднений ураном-235, торій або сполуки цих продуктів:

••уран, збіднений ураном-235; сплави, дисперсії (включаючи металокераміку), керамічні продукти та суміші, що містять уран, збіднений ураном-235, або сполуки цього продукту:

2844 30 11 00

•••металокераміка


5

5

-

2844 30 19 00

•••інші


5

5

-

••торій; сплави, дисперсії (включаючи металокераміку), керамічні продукти та суміші, що містять торій, або сполуки цього продукту:

2844 30 51 00

•••металокераміка


5

5

-

•••інші:

2844 30 55 00

••••необроблений; відходи та брухт


5

5

-

••••оброблений:

2844 30 61 00

•••••бруски, прутки, профілі, кутики, дріт, листове залізо, стрічки та листи


5

5

-

2844 30 69 00

•••••інші


5

5

-

••сполуки урану, збідненого ураном-235, або торію, змішані або незмішані разом:

2844 30 91 00

•••сполуки торію або урану, збідненого ураном-235, змішані або незмішані разом, крім солей торію


5

5

-

2844 30 99 00

•••інші


5

5

-

радіоактивні елементи та ізотопи та сполуки, крім включених до підпозицій 2844 10, 2844 20 або 2844 30; сплави, дисперсії (включаючи металокераміку), керамічні продукти та суміші, що містять ці елементи, ізотопи або сполуки; радіоактивні залишки:

2844 41

••тритій та його сполуки; сплави, дисперсії (включаючи металокераміку), керамічні продукти та суміші, що містять тритій або його сполуки:

2844 41 10 00

•••штучні радіоактивні ізотопи (Євроатом); сполуки штучних радіоактивних ізотопів (Євроатом)


0

0

-

2844 41 90 00

•••інші


0

0

-

2844 42

••актиній-225, актиній-227, каліфорній-253, кюрій-240, кюрій-241, кюрій-242, кюрій-243, кюрій-244, ейнштейній-253, ейнштейній-254, гадоліній-148, полоній-208, полоній-209, полоній-210, радій-223, уран-230 або уран-232, та їх сполуки; сплави, дисперсії (включаючи металокераміку), керамічні продукти та суміші, що містять ці елементи або сполуки:

2844 42 10 00

•••штучні радіоактивні ізотопи (Євроатом); сполуки штучних радіоактивних ізотопів (Євроатом)


0

0

-

2844 42 90 00

•••інші


0

0

-

2844 43

••інші радіоактивні елементи, ізотопи та сполуки; інші сплави, дисперсії (включаючи металокераміку), керамічні продукти та суміші, що містять ці елементи, ізотопи або сполуки:

2844 43 10 00

•••уран, який отриманий з урану-233, та його сполуки; сплави, дисперсії (включаючи металокераміку), керамічні продукти та суміші, а також сполуки, що отримані з урану-233, або сполуки цього продукту


0

0

-

2844 43 20 00

•••штучні радіоактивні ізотопи (Євроатом); сполуки штучних радіоактивних ізотопів (Євроатом)


0

0

-

2844 43 80 00

•••інші


0

0

-

2844 44 00 00

••радіоактивні залишки


0

0

-

2844 50 00 00

відпрацьовані (опромінені) тепловидільні елементи (твели) ядерних реакторів


5

5

г поділ. ізотоп

2845

Ізотопи, крім включених до товарної позиції 2844; їх органічні або неорганічні сполуки, з визначеним або невизначеним хімічним складом:

2845 10 00 00

важка вода (оксид дейтерію)


5

5

-

2845 20 00 00

бор, збагачений ізотопом бор-10 та його сполуки


5

5

-

2845 30 00 00

літій збагачений ізотопом літій-6 та його сполуки


5

5

-

2845 40 00 00

гелій-3


5

5

-

2845 90

інші:

2845 90 10 00

••дейтерій та його сполуки; водень та його сполуки, збагачені дейтерієм; суміші та розчини, що містять ці продукти


5

5

-

2845 90 90 00

••інші


5

5

-

2846

Сполуки, органічні або неорганічні, рідкісноземельних металів, ітрію чи скандію або сумішей цих металів:

2846 10 00 00

сполуки церію


5

5

-

2846 90

інші:

2846 90 10 00

••сполуки лантану, празеодиму, або самарію


5

5

-

2846 90 20 00

••сполуки європію, гадолінію, тербію, диспрозію, гольмію, ербію, тулію, ітербію, лютецію або ітрію


5

5

-

2846 90 30 00

••сполуки скандію


5

5

-

2846 90 90 00

••сполуки сумішей металів


5

5

-

2847 00 00 00

Пероксид водню, затверділий або незатверділий сечовиною


5

5

кг H2O2

[2848]

2849

Карбіди з визначеним або невизначеним хімічним складом:

2849 10 00 00

з кальцію


5,5

5,5

-

2849 20 00

з кремнію:

2849 20 00 10

••зелений


1

1

-

2849 20 00 90

••інший


5

5

-

2849 90

інші:

2849 90 10 00

••бору


5

5

-

2849 90 30 00

••вольфраму


5

5

-

2849 90 50 00

••алюмінію; хрому; молібдену; ванадію; танталу; титану


5

5

-

2849 90 90 00

••інші


5

5

-

2850 00

Гідриди, нітриди, азиди, силіциди та бориди з визначеним або невизначеним хімічним складом, крім сполук, що є карбідами товарної позиції 2849:

2850 00 20 00

гідриди; нітриди


5

5

-

2850 00 60 00

азиди; силіциди


5

5

-

2850 00 90 00

бориди


5

5

-

[2851]

2852

Сполуки ртуті, неорганічні або органічні, визначеного або невизначеного хімічного складу, крім амальгам:

2852 10 00 00

визначеного хімічного складу


0

0

-

2852 90 00 00

інші


0

0

-

2853

Фосфіди, визначеного або невизначеного хімічного складу, за винятком ферофосфору; інші неорганічні сполуки (включаючи дистильовану або кондуктометричну воду та воду аналогічної чистоти); рідке повітря (з вилученням або без вилучення інертних газів); стиснене повітря; амальгами, крім амальгам дорогоцінних металів:

2853 10 00 00

хлористий ціан (хлорціан)


5

5

-

2853 90

інші:

2853 90 10 00

••дистильована або кондуктометрична вода та вода аналогічної чистоти


5

5

-

2853 90 30 00

••рідке повітря (з вилученням або без вилучення інертних газів); стиснене повітря


5

5

-

2853 90 90 00

••інші


5

5

-

Telegram|
hyzyla@gmail.com